Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1 Kronieken
Hoofdstuk 28

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En DavidDavid = lieveling deed alle oversten van IsraëlIsraël = strijder van God samenkomen en de oversten van de stammen en de oversten van de afdelingen die de dienst van de koning verrichtten en de oversten van de duizenden en de oversten van de honderden en de oversten over alle goederen en vee van de koning en van zijn zonen, met de hofdienaren en de machtige mannen en voor elke machtige man van dapperheid in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter.
2 En de koning, DavidDavid = lieveling, ging op zijn voeten staan en hij zei: "Hoort mij, mijn broeders en mijn volk. Ik verlangde met mijn hart om een huis van rust te bouwen waar de kist van het verbond van JAHWEH rust kan vinden, als voetenbank voor de voeten van onze Elohim. En ik bereidde voor om te bouwen. 7 En David zegt tot Salomo, zijn zoon: Het was in mijn hart om een huis te bouwen voor de Naam van JAHWEH, mijn Elohim.
8 En het woord van JAHWEH komt tot mij, zeggend: Jij vergoot teveel bloed en jij voerde grote oorlogen. Jij zal geen huis voor Mijn Naam bouwen, vanwege het vele bloed dat jij vergoot op het land, voor Mijn aangezicht.
9 Zie!, aan jou wordt een zoon geboren. Hij zal een man van rust zijn, en Ik geef hem rust van al zijn vijanden, rondom; want Salomo zal zijn naam zijn, en vrede en rust zal Ik in zijn dagen geven over Israël.
10 Hij, hij zal een huis voor Mijn Naam bouwen en hij, hij zal voor Mij tot zoon zijn en Ik voor hem tot vader en Ik vestig de troon van zijn koninkrijk over Israël, tot aan de aion. (SW)
[1Kron. 22:7-10]

3 Maar de Elohim zei tot mij: Jij zal geen huis bouwen voor Mijn Naam, want jij bent een man van oorlogen en jij vergoot bloed.
4 En JAHWEH, Elohim van IsraëlIsraël = strijder van God koos mij uit heel mijn vader's huis om koning te zijn over IsraëlIsraël = strijder van God voor de aion, want Hij verkoos JudaJuda = lof tot bewindvoerder en in het huis van JudaJuda = lof het huis van mijn vader en mij uit de zonen van mijn vader had Hij een genoegen om mij koning te maken over heel IsraëlIsraël = strijder van God.
5 En uit al mijn zonen (want JAHWEH gaf mij veel zonen) koos Hij SalomoSalomo = man van vrede, mijn zoon, om te zitten op de troon van het koninkrijk van JAHWEH over IsraëlIsraël = strijder van God.
6 En Hij zei tot mij: SalomoSalomo = man van vrede, jouw zoon, hij zal Mijn huis bouwen en mijn hoven, want Ik koos hem voor Mij tot zoon en Ik, Ik zal voor hem tot vader zijn.
7 En Ik zal zijn koninkrijk vestigen voor de aion, indien hij vasthoudt aan het doen van Mijn instructies en Mijn verordeningen, zoals deze dag.
8 En nu, voor de ogen van heel IsraëlIsraël = strijder van God, de samenkomst van JAHWEH, en in de oren van onze Elohim, neemt in acht en zoekt ernstig alle instructies van JAHWEH, jullie Elohim, opdat jullie het goede land pachten en jullie het als een lotbezit geven aan jullie zonen na jullie, tot aan de aion.
9 En jij, SalomoSalomo = man van vrede, mijn zoon, ken de Elohim van jouw vader en dien Hem met een volkomen hart en met een behagen scheppende ziel, want JAHWEH doorzoekt alle harten en elke vorm van begrijpende plannen. Indien jij Hem ernstig zoekt zal Hij door jou gevonden worden, maar indien jij Hem verlaat, zal Hij jou voor de toekomst van Zich afwerpen.
10 Zie nu dat JAHWEH jou koos om een huis te bouwen als heiligdom. Wees standvastig en doe het!"
11 En DavidDavid = lieveling gaf aan SalomoSalomo = man van vrede, zijn zoon, een model van de gewelfde voorhal en de huizen en de bewaarplaatsen en de bovenvertrekken en de binnenste kamers er van, en van de behuizing van de beschutplaats; [Commentaar]
Commentaar W. Janse

De meeste vertalingen hebben hier "verzoendeksel." Echter, het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, kaporeth, duidt meer op beschermen dan op bedekken door verzoening. Het woord, kaporeth, is afgeleid van kaphar, wat beschermen betekent. De gedachte achter "beschermdeksel" is dat als er geen deksel op de kist van het verbond gezeten zou hebben, de wet open zou hebben gelegen en dat dan de wet zonder pardon alle overtredingen van de wet zou hebben veroordeeld. Er zou niemand overleefd hebben. Daarom beschermde het beschermdeksel de Israëlieten tegen de harde werking van de wet.


12 en een model van alles wat in de geest tot hem kwam voor de hoven van het huis van JAHWEH en voor alle vertrekken rondom en voor de schatkamers van het huis van de Elohim en voor de schatkamers van de heilige donaties;
13 en voor de afdelingen van de priesters en de Levieten en voor alle werk van de dienst van het huis van JAHWEH en voor alle voorpwerpen van de dienst van het huis van JAHWEH;
14 voor het goud per gewicht van goud voor alle voorwerpen van de dienst per dienst; voor alle zilveren voorwerpen per gewicht voor alle voorwerpen van de dienst per dienst;
15 en het gewicht voor de gouden lampenstandaarden en hun gouden lampen, met het gewicht van een lampenstandaard per lampenstandaard, en zijn lampen; en voor de zilveren lampenstandaarden naar het gewicht per lampenstandaard en zijn lampen voor de dienst, lampenstandaard per lampenstandaard;
16 en het goud per gewicht voor de tafels van de opstelling, tafel na tafel, en zilver voor de zilvertafels;
17 en de vorken en de besprengschalen en de kelken van zuiver goud en voor de kleine bokalen; het goud naar gewicht, kleine bokaal na kleine bokaal; en voor de kleine bokalen het zilver naar gewicht, kleine bokaal na kleine bokaal;
18 en voor het wierookaltaar verfijnd goud naar gewicht; en goud voor het model van de strijdwagen van de cherubs om te spreiden en overschaduwen over de kist van het verbond van JAHWEH.
19 Dit alles kwam in geschrift door de hand van JAHWEH tot mij. Hij gaf mij inzicht in alle werken van het model."
20 En DavidDavid = lieveling zei tot SalomoSalomo = man van vrede, zijn zoon: "Wees standvastig en wees resoluut en doe het! Het moet niet zo zijn dat jij vreest en het moet niet zo zijn dat jij ontsteld bent, want JAHWEH Elohim, mijn Elohim, is met jou. Hij zal jou niet loslaten en Hij zal jou niet verlaten, totdat alle werk van de dienst van het huis van JAHWEH afgemaakt zal zijn.
21 En aanschouw de afdelingen van de priesters en de Levieten voor alle dienst van het huis van de Elohim. En met jou in alle werk is elke bereidwillige in wijsheid, voor elke dienst, en de oversten en heel het volk, naar al jouw woorden."


Terug naar de indexpagina
Naar 1 Kronieken 29
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.