Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Amos
Hoofdstuk 1

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)DE STRUCTUUR VAN HET BOEK AMOS
1:1,2.   De titel.
1:3-6:14.     Letterlijk - profetisch.
7:1-9.       Symbolisch - sprinkhanen - vuur - loodlijn.
7:10-17.     Letterlijk - profetisch.
8:1-3.       Symbolisch - mand met zomervruchten.
8:4-14.     Leterlijk - profetisch.
9:1-4.       Symbolisch - slaan van de drempels.
9:5-15.     Letterlijk - profetisch.

1 De woorden van AmosAmos = krachtig, die onder de schapenfokkers was van TekoaTekoa = palissade / bazuinstoot, die hij waarnam over IsraŽlIsraŽl = strijder van God in de dagen van UzziaUzzia = mijn kracht is JAH, koning van JudaJuda = lof, en in de dagen van JerobeamJerobeam = moge het volk vermeerderen, zoon van JoasJoas = JAH heeft gegeven of JAH steunt, koning van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, twee jaren vůůr de aardbeving.
2 En hij zei: JAHWEH zal brullen vanaf SionSion = burcht en vanaf JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem / vredestichter zal Hij Zijn stem geven. En de oases van de herders zullen treuren en de top van de KarmelKarmel = boomgaard droogt op. En JAHWEH zal brullen uit Sion en uit Jeruzalem zal Hij Zijn stem geven. En de hemelen en het land beven, maar JAHWEH is een schuilplaats voor Zijn volk en een sterkte voor de zonen van IsraŽl (SW)[Joel 3:16]
3 Zo zegt JAHWEH: Vanwege drie overtredingen van DamascusDamascus = vergoten bloed / bedrijvig en vanwege vier zal Ik het niet doen terugkeren, omdat zij GileadGilead = oneffen terrein of steenhoop der getuigenis met scherpe punten van ijzer gedorst hebben. 1 Een last over Damascus. Zie!, Damascus wordt weggenomen van het zijn van een stad, en het wordt een puinhoop, een gevallen plaats.
2 Verlaten zijn de steden van Aroer, zij zullen worden voor de kudden, en zij zullen er rusten en er is niemand die ze doet beven.
3 Het fort wordt uitgeroeid uit EfraÔm en het koninkrijk uit Damascus en een overblijfsel uit Aram zal zijn als de heerlijkheid van de zonen van IsraŽl, beweert JAHWEH van legermachten. (SW)
[Jes. 17:1-3]

4 En Ik zal vuur zenden in het huis van HazaŽlHazaŽl = God ziet en het zal de burchten van Ben-HadadBen-Hadad = zoon van (de god) Hadad verslinden.
5 En Ik zal de vergrendeling van DamascusDamascus = vergoten bloed / bedrijvig breken en Ik zal de inwoner van het Dal van AvenAven = bedrog/zonde afsnijden en die de scepter hoog houdt vanaf Bet-EdenBet-Eden = huis van de lusthof. En het volk van AramAram = hoog zal naar KirKir = muur gedeporteerd worden, zegt JAHWEH.
6 Zo zegt JAHWEH: Vanwege drie overtredingen van GazaGaza = de sterke en vanwege vier zal Ik het niet doen terugkeren. Vanwege hun deporteren in totale deportatie, om het uit te leveren aan EdomEdom = rood,
7 zal Ik vuur zenden tegen de muur van GazaGaza = de sterke en het zal haar burchten verslinden.
8 En Ik zal de inwoner van AsdodAsdod = vesting afsnijden en die de scepter van AskelonAskelon = het vuur van de schande of ik zal gewogen worden hooghoudt en Ik zal Mijn hand omkeren tegen EkronEkron = stad en het overblijfsel van de Filistijnen komt om, zegt mijn Heer JAHWEH. 29 Het moet niet zo zijn, Filistea, dat jij blij bent, want de knuppel van jouw slaan is gebroken, want van de wortel van de slang zal een gele adder uitgaan en zijn vrucht is een vliegende, brandende slang.
30 En de eerstgeborenen van de armen grazen en de behoeftigen zullen rusten in vertrouwen. En Ik breng jouw wortel ter dood in de hongersnood en jouw overblijfsel zal die doden.
31 Huil, poort, schreeuw het uit, stad; ontbonden worden allen van jou, Filistea, want van het noorden komt rook en er is geen eenzame in zijn aangewezen plaatsen. (SW)
[Jes. 14:29-31]

9 Zo zegt JAHWEH: Vanwege drie overtredingen van TyrusTyrus = rots en vanwege vier zal Ik het niet doen terugkeren. Vanwege hun uitleveren van een totale deportatie naar EdomEdom = rood en zij gedachten niet het verbond van broeders. 21 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want indien in Sidon en Tyrus de krachten waren gebeurd* die in jullie gebeurden*, hadden zij zich al lang geleden in zak en as bekeerd*.
22 Bovendien zeg Ik tot jullie: Voor Tyrus en Sidon zal het dragelijker zijn in de dag van het oordeel dan voor jullie (SW)
[Matt. 11:21,22]

10 En Ik zal vuur zenden tegen de muur van TyrusTyrus = rots en het zal haar burchten verslinden.
11 Zo zegt JAHWEH: Vanwege drie overtredingen van EdomEdom = rood en vanwege vier zal Ik het niet doen terugkeren. Vanwege zijn achtervolgen van zijn broeder met het zwaard ruÔneerde hij zijn mededogen. En hij scheurt zijn boosheid verder en zijn razernij bewaart hij met bestendigheid. 2 Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE; maar gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad? Was niet Esau Jakobs broeder? spreekt de HEERE; nochtans heb Ik Jakob liefgehad.
3 En Esau heb Ik gehaat; en Ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting, en zijn erve voor de draken der woestijn.
4 Ofschoon Edom zeide: Wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder bouwen; alzo zegt de HEERE der heirscharen: Zullen zij bouwen, zo zal Ik afbreken; en men zal hen noemen: Landpale der goddeloosheid, en een volk, op hetwelk de HEERE vergramd is tot in eeuwigheid.
5 En uw ogen zullen het zien, en gijlieden zult zeggen: De HEERE zij groot gemaakt, van de landpale IsraŽls af! (SW)
[Mal. 1:2-5]

12 En Ik zal vuur zenden in TemanTeman = aan de rechterhand / zuidelijk en het zal de burchten van BosraBosra = fort verslinden.
13 Zo zegt JAHWEH: Vanwege drie overtredingen van zonen AmmonAmmon = van een stam en vanwege vier zal Ik het niet doen terugkeren, vanwege hun openrijten van zwangere vrouwen uit GileadGilead = oneffen terrein of steenhoop der getuigenis, om hun grondgebied ruim te maken.
14 En Ik zal met vuur tegen de muur van RabbaRabba = grote (stad) vernielen en het zal haar burchten verslinden, met luid geschreeuw in de dag van de strijd, in een hevige storm in de dag van de wegvagende wervelwind.
15 En hun koning zal in de deportatie gaan, hij en zijn oversten tezamen, zegt JAHWEH.

Terug naar de indexpagina
Naar Amos 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.