Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jeremia
Hoofdstuk 17

Jeremia leefde van ca. 645 tot ca. 587 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 De zonde van JudaJuda = lof is geschreven met een pen van ijzer met een penpunt van korundKorund is een mineraal dat chemisch gezien de kristallijne vorm van aluminiumoxide is. , ingesneden op de plaat van hun hart en op de horens van jullie altaren,
2 als gedenken van hun zonen aan hun altaren en hun AsjeraAsjera = bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) palen, door een bloeiende boom op de verheven heuvels.
3 Mijn bergketen, in het veld, is jouw vermogen. Al jouw schatten zal Ik geven tot plundering, jouw hoge plaatsen, vanwege zonde, in al jouw grondgebieden.
4 En jij laat los (dankzij jezelf) vanaf jouw lotbezit dat Ik aan jou gaf en Ik doe jou jouw vijanden dienen in het land dat jij niet kent, want jullie ontstaken een vuur in Mijn boosheid. Tot aan de aion zal het gloeiend gehouden worden.
5 Zo zegt JAHWEH: Vervloekt is de machtige die vertrouwt op de mens en die vlees tot zijn arm plaatst en van JAHWEH trekt zijn hart zich terug.
6 En hij zal worden als een dwerg-jeneverstruik in de rotswoestijn en hij zal niet zien dat goedheid komt. En hij verblijft in de hete plaatsen in de wildernis, een land van zoute woestenij dat niet wordt bewoond.
7 Gezegend is de machtige die vertrouwt op JAHWEH en van wie JAHWEH zijn vertrouwen wordt.
8 En hij wordt als een boom die overgeplant is aan water en naar een kanaal zijn wortels uitzendt. En hij ziet niet dat de warmte komt. En zijn blad bloeit. En in een jaar van schaarste zal hij niet ongerust zijn en hij wordt niet opgeschort bij het maken van vrucht. Dan wordt hij als een boom, overgeplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en zijn blad vergaat niet en in al wat hij doet zal hij voorspoed hebben. (SW)[Psa. 1:3]
9 Het hart is krommer dan alle dingen. En is het dodelijk ziek, wie zal het kennen?
10 Ik ben JAHWEH Die het hart onderzoekt en de nieren toetst en aan een ieder geeft naar zijn weg, als vrucht van zijn handelingen. En haar °kinderen zal Ik doden met de dood en al de ecclesias zullen weten dat Ik de nieren en harten doorzoekende ben. En Ik zal ieder van jullie geven naar jullie °werken. (SW) [Openb. 2:23] En tot U, mijn Heer, behoort vriendelijkheid, want U, U zal de mens betalen naar zijn daden (SW)[Psa. 62:12]
11 Zoals een patrijs broedt, maar niet verwekt, is die rijkdom maakt, maar niet naar gebruikelijk recht. In het midden van zijn dagen zal het hem verlaten en bij zijn laatste zal hij een mislukking zijn.
12 Een troon van heerlijkheid, hoger dan de eerste, is de plaats van ons heiligdom.
13 Hoop van IsraëlIsraël = strijder van God is JAHWEH. Allen die U verlaten zullen beschaamd staan en die van mij terugtrekken zullen in de aarde geschreven worden, want zij verlieten JAHWEH, de fontein van levend water.
14 Genees mij, JAHWEH, en ik zal genezen worden. Red mij en ik zal gered worden, want U bent mijn lofprijzing.
15 Aanschouw, zij zeggen tot mij: Waar is het woord van JAHWEH? Laat het alstublieft komen!
16 En ik, ik spoorde mijzelf niet aan om herder achter U te zijn, noch hunkerde ik naar de dag van dodelijk ziek zijn. U, U weet de uiting van mijn lippen, hij was tegenover Uw aangezicht.
17 Het moet niet zo zijn dat U voor mij wordt tot ontsteltenis. U bent mijn toevlucht in de dag van kwaad.
18 Mijn achtervolgers zullen beschaamd staan en het moet niet zo zijn dat ik beschaamd sta, niet ik. Zij, zij zullen ontsteld worden. En het moet niet zo zijn dat ik ontsteld ben, niet ik. Breng over hen een dag van kwaad en verbreek hen met een dubbele verbreking.
19 Zo zei JAHWEH tot mij: Ga en sta in de poort van de zonen van het volk, waardoor de koningen van JudaJuda = lof binnen komen en waardoor zij uit gaan, en in alle poorten van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter,
20 en zeg tot hen: Hoort het woord van JAHWEH, koningen van JudaJuda = lof en heel JudaJuda = lof en alle inwoners van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, die door deze poorten komen.
21 Zo zegt JAHWEH: Past op voor jullie zielen! En het moet niet zo zijn dat jullie een last dragen in de dag van de sabbat en die in de poorten van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter brengen.
22 En jullie doen geen last uitgaan vanaf jullie huizen in de dag van de sabbat en jullie zullen geen enkel werk doen. En jullie zullen de dag van de sabbat heiligen, zoals Ik jullie vaders als instructie gaf.
23 Maar zij luisterden niet en zij strekten hun oor niet uit en zij verhardden hun nek zodat zij niet luisterden en zodat zij geen vermaning aannamen.
24 En het zal zijn indien jullie naar Mij luisteren, ja luisteren, zegt JAHWEH met nadruk, zodat jullie geen last brengen in de poorten van deze stad in de dag van de sabbat en de dag van de sabbat heiligen, zodat jullie er geen enkel werk in doen,
25 dan zullen koningen en oversten, die zitten op de troon van DavidDavid = lieveling , die rijden in de strijdwagen en op de paarden, in de poorten van deze stad komen, zij en hun oversten, elke man van JudaJuda = lof en de inwoners van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter en wordt deze stad bewoont voor de aion.
26 En zij zullen komen vanaf de steden van JudaJuda = lof en vanaf rondom JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter en vanaf het land van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind en vanaf het lage voorgebergte en vanaf het gebergte en vanaf de NegevNegev = de woestijn in het zuiden van Israël, die een opstijgoffer brengen en een slachtoffer en een erkenningsoffer en wierook en die toejuiching brengen in het huis van JAHWEH.
27 Maar indien jullie niet naar Mij luisteren om de dag van de sabbat te heiligen en zodat jullie geen last dragen en ermee in de poorten van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter komen in de dag van de sabbat, dan zal Ik met vuur haar poorten vernielen en zal het haar de burchten van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, en het zal niet uitgedoofd worden.

Terug naar de indexpagina
Naar Jeremia 18
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.