Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 53

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)


1 Wie gelooft ons bericht? En de arm van JAHWEH, over wie wordt deze onthuld? Maar niet allen gehoorzamen* aan het evangelie, want Jesaja heeft gezegd: Heer, wie gelooft* onze berichten? (SW)[Rom. 10:16] opdat het woord van Jesaja, de profeet, dat hij zei*, vervuld* zal worden: Heer! Wie gelooft* onze berichten? En de arm van de Heer, aan wie werd die onthuld*? (SW) [Joh. 12:38]
2 Hij zal opgaan als de jonge scheut voor Zijn aangezicht en als de wortel vanaf verdroogde aarde. Hij heeft geen voorkomen en geen eer wanneer wij Hem zouden zien en geen verschijning wanneer wij Hem zouden begeren.
3 Die veracht wordt en gemeden door mannen, een Man van pijnen en bekend met ziekte, als een verberging van aangezichten van Hem, Die veracht wordt en wij rekenen niet met Hem.
4 Zeker, onze ziekten draagt Hij en met onze pijnen wordt Hij belast, en wij, wij rekenen Hem als aangeraakt zijnde, neergeslagen van Elohim en vernederd zijnde. opdat vervuld* zou worden het door Jesaja, de profeet, verklaarde*, zeggende: Hij nam* onze zwakheden en Hij draagt* de ziekten (SW)[Matt. 8:17]
5 En Hij wordt verwond vanwege onze overtredingen, verpletterd wordend vanwege onze verdorvenheden. De disciplinering voor ons welzijn is op Hem en door Zijn striem komt er voor ons genezing. Die werd overgeleverd* om onze overtredingen en werd opgewekt* om onze rechtvaardiging (SW) [Rom. 4:25] Die onze zonden Zelf in Zijn lichaam draagt* op het hout, opdat, wegkomend* van de zonden, wij zouden leven* voor de rechtvaardigheid; door Wiens striemen jullie genezen* mogen worden (SW) [1Petr. 2:24]
6 Wij dwalen allen af, als de kudde kleinvee, elk van zijn weg. Wij wenden ons om en JAHWEH doet in Hem de verdorvenheid van ons allen komen. Want jullie waren als dwalende schapen, maar nu keerden* jullie terug naar de Herder en Opziener van jullie zielen (SW) [1Petr. 2:25]
7 Hij heeft het hard te verduren en Hij wordt vernederd, maar Hij opent Zijn mond niet. Als het stuk kleinvee wordt Hij naar de slachting gehaald. En zoals een ooi stom is voor het aangezicht van haar scheerders, opent Hij Zijn mond niet. En ik nam* waar: in het midden van de troon en van de vier levende wezens en in het midden van de oudsten, een Lammetje, staande als zijnde geslacht, hebbend zeven horens en zeven ogen (dat zijn de zeven geesten van °God, die uitgezonden zijn over heel de aarde). (SW)[Openb. 5:6] Die beschimpt zijnde, niet terug schold, lijdend niet dreigde, maar het over gaf aan Die rechtvaardig Oordeelt (SW) [1Petr. 2:23]
8 Vanaf beteugeling en vanaf oordeel wordt Hij genomen. En van Zijn generatie, wie zal mediteren? Want Hij is afgehouwen van het land van de levenden. Vanwege de overtreding van Mijn volk is er besmetting op Hem. 32 En de context van de Schrift die hij las was deze: Als een schaap voor de slacht werd hij geleid*, en als een lam voor zijn °scherende*, geluidloos, zo opent hij niet zijn °mond.
33 In Zijn °vernedering werd Zijn oordeel weggenomen*. Wie van Zijn °generatie zal verhalen dat Zijn °leven weggenomen is van het land? (SW)
[Hand. 8:32,33]

9 En men geeft Zijn graf met de slechten. Met de rijke is Hij in Zijn dood, hoewel Hij geen onrecht doet en er geen bedrog is in Zijn mond. Die geen zonde doet*, noch werd er bedrog in Zijn mond gevonden (SW) [1Petr. 2:22]
10 Maar JAHWEH schept er behagen in Hem te verpletteren. En Hij doet Hem verwond zijn. Indien Zijn ziel een schuldoffer plaatst zal Hij een zaad zien, zal Hij dagen verlengen en het verlangen van JAHWEH zal voorspoedig zijn in Zijn hand.
11 Vanaf het gezwoeg van Zijn ziel zal Hij zien. Hij zal verzadigd worden in Zijn kennis. Mijn rechtvaardige Dienaar zal de velen rechtvaardigen en met hun verdorvenheden zal Hij belast worden.
12 Daarom zal Ik tot Hem opdelen onder de velen en met aanzienlijken zal Hij buit opdelen, omdat Hij Zijn ziel tot de dood leeggiet. En Hij wordt geteld met overtreders en Hij draagt de zonde van velen en voor de overtreders doet Hij voorspraak. Want ik geef* door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde*: dat Christus stierf* voor onze °zonden, naar de Schriften (SW)[1Kor. 15:3] Want Ik zeg jullie dat dit, wat werd geschreven, in Mij beëindigd* moet worden: En met de wettelozen is Hij gerekend*. Want ook dat wat Mij aangaat heeft een voleinding (SW)[Luk. 22:37]

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 54
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.