Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Nehemia
Hoofdstuk 10

Het boek Nehemia betreft de periode 445-430 v.Chr.

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En tot hen die verzegelden behoorden: NehemiaNehemia = JAHWEH vertroost, de regent, zoon van ChachaljaChachalja = verborgen is Jah en SidkiaSidkia = mijn gerechtigheid is Jah,
2 SerajaSeraja = heerser is Jah, AzarjaAzarja = hulp is Jah, JirmejaaJirmeja = verhogen doet Jah,
3 PaschurPaschur = gerust, AmarjaAmarja = gesproken heeft Jah, MalkiaMalkia = mijn koning is Jah,
4 ChattusChattus = verzameld, ShebanjaShebanja = machtig is Jah, MalluchMalluch = koning,
5 CharimCharim = met gespleten neus, MeremotMeremot = (de god) Mot heeft gezegend, ObadjaObadja = dienaar van Jah,
6 DaniŽlDaniŽl = mijn rechter is God, GinnetonGinneton = tuinier, BaruchBaruch = gezegend,
7 MesullamMesullam = vertrouweling (van God), AbiaAbia = mijn Vader is Jah, MiaminMiamin = van rechts (de gelukszijde),
8 MašzjaMašzja = JAH troost, BilgaiBilgai = JAH is glans, SemajaSemaja = gehoord heeft Jah. Dezen waren de priesters.
9 En de Levieten: JeshuaJeshua = JAH redt, zoon van AzanjaAzanja = gehoord heeft Jah, BinnuÔBinnuÔ = familie van de zonen van ChenadadChenadad = genadig is Hadad, KadmiŽlKadmiŽl = vooraan gaat God;
10 en hun broeders: ShebanjaShebanja = machtig is Jah, HodiaHodia = glans van Jah, KelitaKelita = dwerg, PelajaPelaja = wonderbaar is Jah, ChananChanan = genadig is Jah,
11 MichaMicha = wie is als (Jah), RechobRechob = (markt-)plaats, ChasabjaChasabja = Jah houdt rekening met mij,
12 ZakkurZakkur = bewaard (in Gods herinnering), SerebjaSerebja = nageslacht gaf Jah, ShebanjaShebanja = machtig is Jah,
13 HodiaHodia =glans van Jah, BaniBani = (Jah) bouwt, BeninuBeninu = onze zoon.
14 De hoofden van het volk: ParosParos = springer, vlo, Pachat-MoabPachat-Moab = stadhouder van Moab (als naam, niet als titel), ElamElam = voor de aion, ZattuZattu = zijn helderheid of zijn glans, BaniBani = (Jah) bouwt,
15 BunniBunni = gebouwd, AzgadAzgad = (perzisch) boodschapper, BebaiBebai = mijn holten,
16 AdoniaAdonia = mijn Heer is Jah, BigwaiBigwai = (sanskriet) gelukkig, AdinAdin = behaaglijk,
17 AterAter = binder, ChizkiaChizkia = kracht is Jah, AzzurAzzur = hij die te hulp komt,
18 HodiaHodia = glans van Jah, ChasumChasum = welgedaan, BesaiBesai = mijn betreden,
19 CharifCharif = vroeg geboren, AnatotAnatot = verhoringen, NebaiNebai = vruchtbaar,
20 MagpiasMagpias = mottendoder, MesullamMesullam = vertrouweling (van God), ChezirChezir = wild zwijn,
21 MesezabelMesezabel = redding van God, SadokSadok = rechtvaardig, JadduaJaddua = Hij (God) is zeer bekend,
22 PelatjaPelatja = bevrijd door Jah, ChananChanan = genadig is Jah, AnajaAnaja = verhoord heeft Jah,
23 HoseaHosea = hulp (van Jah), ChananjaChananja = genadig is Jah, ChassubChassub = bezorgd,
24 HallochesHalloches = de bezweerder, PilchaPilcha = snee, SobekSobek = winnaar,
25 RechumRechum = barmhartig, ChasabnaChasabna = een vriend (is Jah), MašsejaMašseja = werk van Jah,
26 En AchiaAchia = mijn broeder is Jah, ChananChanan = genadig is Jah, AnanAnan = wolk / beschutting (van Jah),
27 MalluchMalluch = koning, CharimCharim = met gespleten neus, BašnaBašna = in bezoeking.
28 En de overigen van het volk, de priesters, de Levieten, de poortwachters, de zangers, de NethinimNethinim = tempeldienaren, aan de Levieten en priesters toegewezen voor de dienst in het heiligdom en elke die zich afgescheiden heeft van de volken van de landen naar de wet van de Elohim, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, elk die kan begrijpen,
29 moed vattend uit hun broeders, hun edelen, gingen een verwensing en een eed aan, om te gaan in de wet van de Elohim, die gegeven werd door de hand van MozesMozes = doen vergeten, getrokken, uit het water halen, dienaar van de Elohim, om alle instructies van JAHWEH, onze Heer, te bewaren en te doen, en Zijn verordeningen en Zijn statuten.
30 En dat wij onze dochters niet zullen geven aan de volken van het land en wij hun dochters niet voor onze zonen zouden nemen. en jij van zijn dochters neemt voor jouw zonen en zijn dochters achter hun elohim aan prostitueren en zij jouw zonen achter hun elohim aan doen prostitueren (SW) [Exo. 34:16]
31 En de volken van het land die de waren en elk graanvoedsel brengen in de dag van de sabbat, om van te verkopen, wij zullen die van hen niet nemen in de sabbat en in een dag van heiligheid. Wij laten het product van het zevende jaar gaan, en de last van elke hand. 10 En zes jaren zullen jullie zaaien in jullie land en de opbrengst er van verzamelen.
11 Maar in het zevende zullen jullie het vrijlaten en het verlaten, en de armen van jullie volk zullen eten. En het dier van het veld zal het overblijfsel er van eten. Zo zullen jullie doen met jullie wijngaard en met jullie olijfgaard. (SW)
[Exo. 23:10,11]
1 Aan het eind van zeven jaren zullen jullie een losmaking doen.
2 En dit is de wijze van de losmaking: iedere bezitter maakt de lening van zijn hand los die hij leent aan zijn naaste. Hij zal het niet vorderen van zijn naaste of van zijn broeder, want het wordt een losmaking aan JAHWEH genoemd. (SW)
[Deut. 15:1,2]

32 En wij doen op ons instructies staan, om van ons per jaar een derde van de shekel te geven voor de dienst van het huis van onze Elohim,
33 voor het brood van de opstelling en het voortdurende erkenningsoffer en voor het voortdurende opstijgoffer, de sabbatten en de nieuwe maanden, voor de afgesproken tijden en voor de heilige offers en voor de zondeoffers, om een beschutting te maken over IsraŽlIsraŽl = strijder van God , en alle werk van het huis van onze Elohim.
34 En wij wierpen de loten onder de priesters, de Levieten en het volk, over het naderingsgeschenk van het hout, om het naar het huis van onze Elohim te brengen, naar het huis van onze vaders, op vastgestelde tijden, jaar na jaar, om te verteren op het altaar van JAHWEH, onze Elohim, zoals is geschreven in de wet.
35 En om eerste vruchten van onze grond en eerste vruchten van alle vrucht van elke boom te brengen, jaar na jaar, naar het huis van JAHWEH, Jij zal het eerste van de eerstelingen van jouw grond brengen naar het huis van JAHWEH, jouw Elohim. Jij zal een geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder (SW) [Exo 23:19]
36 en de eerstgeborenen van onze zonen en van onze beesten, zoals is geschreven in de wet, en de eerstgeborenen van ons grootvee en van ons kleinvee, om te brengen naar het huis van onze Elohim, naar de priesters die dienst verrichten in het huis van onze Elohim. Heilig voor Mij iedere eerstgeborene, openend iedere baarmoeder te midden van de zonen van IsraŽl, van de mens en van het beest. Hij is voor Mij. (SW) [Exo. 13:2]
37 En het eerste van ons grove meel en onze hefoffers en de vrucht van elke boom, druivensap en helder gemaakte olie zullen wij naar de priesters brengen, naar de vertrekken in het huis van onze Elohim, en een tiende van onze grond naar de Levieten, en zij, de Levieten, nemen in alle steden tienden van onze dienst. En wat betreft de zonen van Levi: zie!, Ik geef alle tienden in IsraŽl als lotdeel in ruil voor hun dienst die zij dienen in de dienst van de tent van de afspraak. (SW)[Num. 18:21]
38 En het gebeurt als de priester, zoon van AšronAšron = lichtbrenger, met de Levieten komt om de tiende van de Levieten te nemen, dat de Levieten een tiende van de tiende zullen opbrengen naar het huis van onze Elohim, naar de vertrekken, naar het huis van de schatkamer. En tot de Levieten zal jij spreken en jij zegt tot hen: Wanneer jullie de tiende van de zonen van IsraŽl nemen die Ik van hen aan jullie geef als jullie lotdeel, dan heffen jullie daarvan een hefoffer op aan JAHWEH, een tiende van de tiende. (SW) [Num. 18:26 ]
39 Want naar de vertrekken zullen de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en de zonen van de Levieten het hefoffer van het graan, het druivensap en de helder gemaakte olie brengen, want daar zijn de voorwerpen van het heiligdom en de priesters die de dienst verrichten en de poortwachters en de zangers. En wij zullen het huis van onze Elohim niet in de steek laten.

Terug naar de indexpagina
Naar Nehemia 11
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.