Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Deuteronomium
Hoofdstuk 31

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken gaat en hij spreekt deze woorden tot heel IsraŽlIsraŽl = strijder van God,
2 en hij zegt tot hen: "Ik ben vandaag een zoon van honderd en twintig jaren. Ik kan niet nog uit gaan en in komen. En JAHWEH zei tot mij: Jij zal deze JordaanJordaan = de afdalende niet oversteken. En JAHWEH zegt tot Mozes en tot Ašron: Omdat jullie niet in Mij geloofden om Mij te heiligen voor de ogen van de zonen van IsraŽl, daarom zal Ik deze vergadering niet in het land brengen dat Ik aan hen geef (SW)[Num. 20:12]
3 JAHWEH, jouw Elohim, steekt voor jouw aangezicht over. Hij, Hij zal deze naties voor jouw aangezicht uitroeien.. JozuaJozua = JAH redt, jij neemt hen over. Hij steekt voor jouw aangezicht over, zoals JAHWEH sprak.
4 En JAHWEH doet met hen zoals Hij deed met SichonSichon = krijger en met OgOg = met lange hals, koningen van de Amorieten, en met hun land, zij die Hij uitroeide. 23 En Sihon staat IsraŽl niet toe zijn grens te passeren. En Sihon brengt heel zijn volk bijeen en hij trekt uit om IsraŽl te ontmoeten in de wildernis. En hij komt in de buurt van Jahaz en hij vecht tegen IsraŽl.
24 En IsraŽl slaat hem met de rand van het zwaard en neemt zijn land in bezit, van de Arnon tot zover als de Jabbok, tot zover als de zonen van Ammon, want de grens van de zonen van Ammon is sterk.
25 En IsraŽl neemt al deze steden. En IsraŽl verblijft in alle steden van de Amoriet, in Hesbon en in al haar buitenwijken. (SW)
[Num. 21:23-25]

5 En JAHWEH geeft hen voor jullie aangezichten, en jullie doen met hen naar heel de instructie die ik jullie als instructie geef.
6 Weest standvastig en weest resoluut; het moet niet zo zijn dat jullie vrezen en het moet niet zo zijn dat jullie verschrikt worden voor hun aangezichten, want JAHWEH, jouw Elohim, is het Die met jou gaat. Hij zal jou niet loslaten en Hij zal jou niet verlaten." Want JAHWEH, jouw Elohim, is een mededogende El. Hij zal jou niet verwaarlozen en Hij zal jou niet ten onder doen gaan en Hij zal het verbond van jouw vaders, dat Hij met hen zwoer, niet vergeten (SW)[Deut. 4:31]
7 En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken roept tot JozuaJozua = JAH redt en hij zegt tot hem voor de ogen van heel IsraŽlIsraŽl = strijder van God: "Wees standvastig en wees resoluut, want jij, jij zal met dit volk komen tot het land dat JAHWEH aan hun vaders zwoer om het aan hen te geven, en jij zal het aan hen als haar lotbezit geven. 18 En JAHWEH zegt tot Mozes: Neem Jozua, zoon van Nun, bij jou, een man in wie geest is, en steun jouw handen op hem.
19 En jij stelt hem voor het aangezicht van Eleazar, de priester, en voor het aangezicht van heel de vergadering en jij geeft hem opdracht voor hun ogen.
20 En jij doet van jouw grootheid op hem, zodat heel de vergadering van de zonen van IsraŽl zal luisteren.
21 En hij zal staan voor het aangezicht van Eleazar, de priester, en hij vraagt voor hem het oordeel van de lichten voor het aangezicht van JAHWEH. Op zijn bevel zullen zij uittrekken en op zijn bevel zullen zij binnen gaan, hij en alle zonen van IsraŽl en heel de vergadering.
22 En Mozes doet zoals JAHWEH hem opdroeg. En hij neemt Jozua en hij stelt hem voor het aangezicht van Eleazar, de priester, en voor het aangezicht van heel de vergadering.
23 En hij steunt zijn handen op hem en hij geeft hem opdracht, zoals JAHWEH sprak door de hand van Mozes. (SW)
[Num. 27:18-23]

8 En JAHWEH, Hij is het Die voor jouw aangezicht gaat. Hij, Hij zal met jou zijn. Hij zal jou niet loslaten en Hij zal jou niet verlaten. Jij zal niet vrezen en jij zal niet ontsteld zijn."
9 En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken schreef deze wet en gaf haar aan de priesters, de zonen van LeviLevi = aanhankelijk, aanhanger, de dragers van de kist van het verbond, en aan alle oudsten van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
10 En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken geeft hen instructie, zeggend: "Aan het einde van zeven jaren, bij de afspraak van het jaar van de loslating, bij de feestviering van de hutten, Aan het eind van zeven jaren zullen jullie een losmaking doen (SW)[Deut. 15:1] 13 En wat betreft het feest van de hutjes: jij zal voor jou zeven dagen houden tijdens het bijeenbrengen van jouw dorsvloer en van jouw wijnvat.
14 En jij verheugt je in jouw feest, jij en jouw zoon en jouw dochter en jouw dienaar en jouw dienares en de Leviet en de bijwoner en de wees en de weduwe die in jouw poorten zijn.
15 Zeven dagen zal jij feesten voor JAHWEH, jouw Elohim, in de plaats die jij zal kiezen. Want JAHWEH, jouw Elohim, zal jouw zegenen in al jouw inkomen en alle daden van jouw handen, en jij wordt inderdaad blij. (SW)
[Deut. 16:13-15]

11 wanneer heel IsraŽlIsraŽl = strijder van God komt om te verschijnen voor het aangezicht van JAHWEH, jouw Elohim, in de plaats die Hij zal kiezen, zal jij deze wet lezen voor heel IsraŽlIsraŽl = strijder van God, in hun oren.
12 Doe het volk samenkomen, de mannen en de vrouwen en de peuter en jouw tijdelijke verblijver die in jouw poorten is, opdat zij zullen horen en opdat zij zullen leren en zij JAHWEH, jullie Elohim, vrezen, en zij in acht nemen alle woorden van deze wet te doen.
13 En hun zonen, die zeze - de woorden die zij nog niet gehoord hadden niet kenden, zij zullen horen en zij leren, JAHWEH, jullie Elohim, te vrezen, alle dagen die jullie leven op de grond waarheen jullie de JordaanJordaan = de afdalende oversteken om die te pachten."
14 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken: "Aanschouw! Jouw dagen naderen om te sterven. Roep JozuaJozua = JAH redt en stelt je op in de tent van de afspraak en Ik zal hem instructie geven." En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken en JozuaJozua = JAH redt gaan en zij stellen zich op in de tent van de afspraak.
15 En JAHWEH verschijnt in de tent in een kolom van wolken, en de kolom van de wolken staat over de opening van de tent.
16 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken: "Aanschouw! Jij gaat liggen bij jouw vaders. Maar dit volk staat op en het bedrijft ontucht achter uitheemse elohim van het land in het midden waarvan zij binnenkomen. En het verlaat Mij en het annuleert Mijn verbond dat Ik met hen sneed.
17 En Mijn boosheid is heet tegen hen in die dag en Ik verlaat hen en Ik verberg Mijn aangezicht voor hen en zij worden verslonden en vele kwaden en benauwdheden vinden hen; en men zegt in die dag: Is het niet omdat er geen Elohim van ons in ons midden is, dat deze kwaden ons vinden?
18 En Ik verberg, ja verberg Mijn aangezicht in die dag vanwege al het kwaad dat men deed, want zij hebben zich tot andere elohim gewend.
19 En nu, schrijf voor jezelf dit lied en onderwijs het de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en plaats het in hun mond, opdat dit lied voor Mij tot getuigenis zal worden tegen de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God,
20 want Ik zal hen brengen op de grond die Ik zwoer aan hun vaders, gutsend van melk en honing. En men eet en men wordt verzadigd en men is glanzend. En men wendt zich om tot andere elohim en zij dienen hen en zij versmaden Mij en men annuleert Mijn verbond.
21 En het gebeurt dat vele kwaden en benauwdheden hen zullen vinden. Dan antwoordt dit lied voor hen tot getuigenis (want het zal niet vergeten worden uit de mond van hun zaad), want Ik ken hun instelling die men vandaag doet, voordat Ik hen breng naar het land dat Ik zwoer."
22 En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken schrijft dit lied in die dag en hij onderwijst het aan de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
23 En Hij geeft JozuaJozua = JAH redt, zoon van NunNun = vis, instructie en Hij zegt: "Wees standvastig en wees resoluut, want jij, jij zal de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God brengen naar het land dat Ik aan hen zwoer; en Ik zal met jou zijn." En hij steunt zijn handen op hem en hij geeft hem opdracht, zoals JAHWEH sprak door de hand van Mozes (SW)[Num. 27:23] 6 Wees standvastig en wees resoluut, want jij, jij zal dit volk het land als een lotbezit geven dat Ik aan hun vaders zwoer aan hen te geven. (SW)[Joz. 1:6]
24 En het gebeurt als MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken eindigt met het schrijven van de woorden van deze wet op een boekrol, tot aan hun beŽindiging,
25 dat MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangereten, de dragers van de kist van het verbond van JAHWEH, instructie geeft, zeggend:
26 "Nemen jullie de boekrol van deze wet en plaatsen jullie hem aan de zijde van de kist van het verbond van JAHWEH, jullie Elohim, en hij wordt daar tot een getuigenis tegen jullie.
27 Want ik ken jullie rebellie en jullie halsstarrige nek. Aanschouw! Terwijl ik vandaag nog levend bij jullie ben, zijn jullie rebellerend tegen JAHWEH en dat zullen jullie na mijn dood des te meer zijn.
28 Doet voor Mij alle oudsten van jullie stammen en jullie voormannen samenkomen en ik zal in hun oren deze woorden spreken en ik zal de hemelen en de aarde tegen hen als getuigen oproepen.
29 Want ik weet dat na mijn dood jullie corrupt handelen, ja corrupt handelen, en jullie je terugtrekken van de weg die ik jullie als instructie gaf, en het kwaad overkomt jullie in de latere van de dagen, want jullie zullen het kwade doen in de ogen van JAHWEH, Hem tergend door de daad van jullie handen."
30 En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken spreekt in de oren van heel de samenkomst van IsraŽlIsraŽl = strijder van God de woorden van dit lied, tot hun einde.

Terug naar de indexpagina
Naar Deuteronomium 32
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.