Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Deuteronomium
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken roept tot heel IsraŽlIsraŽl = strijder van God en hij zegt tot hen: "Hoor IsraŽlIsraŽl = strijder van God! De statuten en de verordeningen die ik vandaag in jullie oren spreek, leer ze en neem ze in acht om ze te doen.
2 JAHWEH, onze Elohim, sneed met ons een verbond bij HorebHoreb = woestijnachtig.
3 Niet met onze vaders sneed JAHWEH dit verbond, maar met ons, wij, dezen hier vandaag, allen van ons die in leven zijn.
4 JAHWEH sprak van aangezichtmv tot aangezichtmv met jullie, op de berg, vanuit het midden van het vuur,
5 (ik stond in die tijd tussen JAHWEH en tussen jullie, om jullie het woord van JAHWEH te vertellen, want jullie vreesden het aangezicht van het vuur. En jullie gingen niet de berg op) zeggend:
6 Ik ben, JAHWEH, jouw Elohim, Die jou uit het land van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn) deed uitgaan, uit het huis van dienaren.
7 Er zal bij jou geen andere elohim voor Mijn aangezicht zijn.
8 Jij zal voor jou geen beeldsnijwerk maken van enige representatie die in de hemelen boven en die op het land beneden en die in de wateren onder de aarde is.
9 Jij zal jezelf voor hen niet neerbuigen en jij zal hen niet dienen, want Ik, JAHWEH, jouw Elohim, ben een jaloerse El, Die gericht brengt over de verdorvenheid van de vaders, aan de zonen en aan derde generaties en aan vierde generaties, aan die mij haten, Jij zal voor jou geen gesmolten elohim maken. (SW)[Exo. 34:17]
10 en vriendelijkheid doe aan duizenden die Mij liefhebben en aan hen die Mijn instructies in acht nemen. 6 En JAHWEH gaat voorbij aan zijn gezicht en Hij roept: JAHWEH, JAHWEH, El Die medelijdend is en genadevol, langzaam in boosheden en overvloedig in vriendelijkheid en waarheid,
7 Die de vriendelijkheid bewaart aan duizenden, Die verdorvenheid en overtreding en zonde verdraagt. Hij zal niet onschuldig houden om onschuldig te houden, de verdorvenheid van de vaders bezoekend op de zonen en op de zonen van zonen, op de derde generaties en op de vierde generaties. (SW)
[Exo. 34:6,7]

11 En jij zal de naam van JAHWEH, jouw Elohim, niet voor een onbeduidendheid opnemen, want JAHWEH zal niet voor onschuldig houden wie Zijn naam voor een onbeduidendheid opneemt. En jullie zullen niet in Mijn naam zweren bij valselijkheid, want jij ontheiligt de naam van jouw Elohim. Ik ben JAHWEH! (SW)[Lev. 19:12]
12 Jij zal de sabbatdag in acht nemen, om hem te heiligen, zoals JAHWEH, jouw Elohim, jou instructie gaf. Iedere man onder jullie zal zijn vader en zijn moeder vrezen en jullie zullen Mijn sabbatten waarnemen. Ik, JAHWEH, ben jullie Elohim (SW)[Lev. 19:3]
13 Zes dagen zal jij dienen en al jouw werk doen,
14 maar de zevende dag is een sabbat voor JAHWEH, jouw Elohim. Jij zal geen enkel werk doen, jij en jouw zoon en jouw dochter en jouw dienaar en jouw dienstmeisje en jouw stier en jouw ezel en enige van jouw beesten en jouw tijdelijke verblijver die in jouw poorten is, opdat jouw dienaar en jouw dienstmeisje zal rusten zoals jij. Zes dagen zal er werk gedaan worden en in de zevende is er een sabbat van ophouden, een ontmoeting van heiligheid. Jullie zullen dan geen enkel werk doen. Het is een sabbat aan JAHWEH in al jullie verblijfplaatsen. (SW)[Lev. 23:3]
15 En gedenk dat jij dienaar werd in het land van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn) en dat JAHWEH, jouw Elohim, jou van daar met standvastige hand en met uitgestrekte arm deed uitgaan. Daarom gaf JAHWEH, jouw Elohim, jou instructie om de sabbatdag te doen.
16 Verheerlijk jouw vader en jouw moeder, zoals JAHWEH, jouw Elohim, jou instructie gaf, opdat jouw dagen verlengd worden en opdat het goed zal zijn met jou op de grond die JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft. Iedere man onder jullie zal zijn vader en zijn moeder vrezen en jullie zullen Mijn sabbatten waarnemen. Ik, JAHWEH, ben jullie Elohim. (SW)[Lev. 19:3] 2 Eer je įvader en įmoeder. Dat is het eerste gebod met een belofte,
3 opdat het wel moge zijn* met jou en jij lange tijd op de aarde zou zijn. (SW)
[Efe. 6:2,3]

17 Jij zal niet moorden, Wie het bloed van de mens vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want in het beeld van Elohim maakte Hij de mensheid (SW)[Gen. 9:6]
18 en jij zal geen echtbreuk plegen, En een man die overspel pleegt met de vrouw van een man, die overspel pleegt met de vrouw van zijn naaste, de overspeler en overspeelster zullen zeker ter dood gebracht worden (SW)[Lev. 20:10]
19 en jij zal niet stelen, En jullie zullen niet stelen en jullie zullen niet huichelen en jullie zullen niet valselijk handelen, een ieder met zijn metgezel. (SW)[Lev. 19:11]
20 en jij zal tegen jouw naaste niet antwoorden met een ongefundeerd getuigenis, Jij zal geen nietig verslag meedragen. Jij zal jouw hand niet bij de boze stellen om getuige te worden van het verkeerde. (SW)[Exo. 23:1]
21 en jij zal de vrouw van jouw naaste niet begeren, en jij zal naar het huis van jouw naaste, zijn veld en zijn dienaar en zijn dienstmeisje, zijn stier en zijn ezel en iets dat van uw naaste is, niet hunkeren. Wat zullen wij dan zeggen? De wet is zonde? Moge dat er niet van komen*! Maar ik ken* de zonde niet, tenzij door de wet, want ook van het begeren zou ik niet weten*, indien de wet niet zei: jullie zullen niet begeren (SW)[Rom. 7:7]
22 Deze zijn de woorden die JAHWEH met een grote stem sprak tot heel jullie samenkomst, op de berg, vanuit het midden van het vuur, de wolk en de mistige donkerheid. En Hij voegde niet toe. En Hij schreef ze op twee stenen platen en Hij gaf ze aan mij.
23 En het gebeurde als jullie de stem vanuit het midden van de duisternis horen en de berg verteerd werd door het vuur, dat jullie tot mij naderden, alle hoofden van jullie stammen en jullie oudsten. 18 Want jullie zijn niet genaderd tot dat wat aangeraakt kan worden en met vuur verbrand is geworden, en tot duisternis en tot somberheid en tot noodweer,
19 en het schallen van een trompet en het geluid van verklaringen, waarvan die horen* smeekten* dat geen woord aan hen zou worden toegevoegd. (SW)
[Hebr. 12:18,19]

24 En jullie zeiden: Aanschouw! JAHWEH, onze Elohim, deed ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid zien en wij hoorden Zijn stem vanuit het midden van het vuur. Deze dag zagen we dat Elohim met de mens spreekt, en hij leeft.
25 En nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zal ons verslinden. Indien wij voortgaan met het horen van de stem van JAHWEH, onze Elohim, zullen wij sterven.
26 Want wie is er van enig vlees die de stem van de levende Elohim hoorde spreken vanuit het midden van het vuur, zoals wij, en leeft?
27 Nader jij en hoor alles wat JAHWEH, onze Elohim, zegt. En jij, jij zal tot ons spreken alles wat JAHWEH, onze Elohim, tot jou spreekt. En wij luisteren en wij doen.
28 En JAHWEH hoorde de stem van jullie woorden toen jullie met mij spraken, en JAHWEH zei tot mij: Ik hoorde de stem van de woorden van dit volk die zij tot jou spraken. Zij deden het goede in alles wat zij spraken.
29 Wie zal geven dat dit hart van hen Mij vreest en alle dagen al Mijn instructies in acht neemt, opdat het goed zal zijn met hen en met hun zonen, voor de aion? Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit [betaamt] allen mensen. (SV)[Pred. 12:13]
30 Ga! Zeg tot hen: Keert terug naar jullie tenten.
31 En jij, sta hier, met Mij, en Ik zal tot jouw spreken over alle instructies en verordeningen die jij hen zal onderwijzen. En zij doen ze in het land dat Ik aan hen geef om het te pachten.
32 En jullie nemen ze in acht, ze doende zoals JAHWEH, jullie Elohim, jullie instructie gaf. Jullie zullen je niet terugtrekken, rechts of links.
33 In heel de weg die JAHWEH, jullie Elohim, jullie instructie gaf zullen jullie gaan, opdat jullie zullen leven en het goed met jullie is, en jullie dagen verlengen in het land dat jullie zullen pachten."

Terug naar de indexpagina
Naar Deuteronomium 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.