Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 32

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En het volk ziet dat MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen draalt met af te dalen van de berg. En het volk komt samen bij AšronAšron = lichtbrenger en zij zeggen tot hem: "Sta op! Maak voor ons elohim die voor ons aangezicht zullen gaan, want deze MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, de man die ons vanaf het land van EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) deed opgaan, wij weten niet wat er met hem gebeurde." zeggend* tegen Ašron: Maak* voor ons goden die voor ons uit zullen gaan; want deze įMozes, die ons uitleidde* uit het land Egypte, wij hebben niet waargenomen wat er van hem is geworden (SW)[Hand. 7:40]
2 En AšronAšron = lichtbrenger zegt tot hen: "Rukt de gouden hangers af die in de oren van jullie vrouwen, jullie zonen en jullie dochters zijn, en brengt ze bij mij."
3 En heel het volk rukt de gouden hangers af die in hun oren zijn en zij brengen ze naar AšronAšron = lichtbrenger.
4 En hij neemt ze uit hun hand en hij geeft ze vorm met een graveerstift*1) en maakt van hen een gegoten kalf. En zij zeggen: "Deze zijn jouw elohim, IsraŽlIsraŽl = strijder van God, die jou uit het land van EgypteEgypte = (Egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) deden opgaan." En in die įdagen maken* zij een kalf en zij brachten* een offer aan de afgod en zij waren blij met de werken van hun įhanden. (SW)[Hand. 7:41]
5 En AšronAšron = lichtbrenger ziet het en hij bouwt een altaar voor hun aangezicht. En AšronAšron = lichtbrenger roept en hij zegt: "Morgen is er een feestviering tot JAHWEH!"
6 En vroeg in de volgende dag staan zij op en zij doen opstijgoffers opgaan en zij brengen vrede offers dichtbij. En het volk zit om te eten en te drinken. En zij staan op om plezier te maken. Wordt ook geen afgodendienaren, zoals sommigen van hen, zoals het werd geschreven: het volk is gezeten* om te eten* en te drinken*, en zij staan* op om te spelen (SW)[1Kor. 10:7]
7 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen. "Ga, daal af, want jouw volk, dat jij uit het land van EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) deed opgaan, handelt corrupt.
8 Zij trokken zich vlug terug vanaf de weg die Ik hen ter instructie gaf. Zij maakten voor zichzelf een gegoten kalf en zij buigen zich voor hem neer. En zij offeren aan hem en zij zeggen: 'Deze zijn jouw elohim, IsraŽlIsraŽl = strijder van God, die jou uit het land van EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) deden opgaan.'"
9 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Ik zag dit volk, en aanschouw!, het is een volk stijf van nek.
10 En nu, laat het aan Mij over, want Mijn boosheid is heet tegen hen en Ik zal een einde aan hen maken en Ik zal jou tot een grote natie maken." 12 En JAHWEH zegt tot mij: Sta op, daal vlug af vanaf hier, want jouw volk handelt corrupt, dat jij deed uitgaan uit Egypte. Zij trokken zich haastig terug van de weg die Ik ze als instructie gaf. Zij maakten voor zichzelf een gegoten beeld. 13 En JAHWEH sprak tot mij zeggend: Ik zag dit volk en aanschouw!, het is een stijfnekkig volk. 14 Laat van Mij los, want Ik zal hen uitroeien en Ik zal hun naam uitwissen van onder de hemelen en Ik zal jou maken tot een robuustere en tarlrijker natie dan zij. (SW)[Deut. 9:12-14]
11 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen smeekt voor het aangezicht van JAHWEH, zijn Elohim, en hij zegt: "Waarom, JAHWEH, is Uw boosheid heet tegen Uw volk, dat U deed uitgaan uit het land van EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), met grote energie en met standvastige hand? 13 En Mozes zegt tot JAHWEH: "De Egyptenaren hoorden dat U door Uw energie dit volk vanuit hun midden deed opgaan, 14 en zij spraken tot de inwoner van dit land. Zij hoorden dat U, JAHWEH, in het midden van dit volk bent, dat U, JAHWEH, oog in oog wordt gezien, en Uw wolk over hen staat en U overdag in de wolkkolom voor hun aangezicht gaat en in de nacht in de vuurkolom. (SW)[Num. 14:13,14]
12 Waarom zullen de EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn)naren spreken, zeggend: 'In kwaadheid deed Hij hen uitgaan om hen te doden in de bergen en om een einde aan hen te maken vanaf de oppervlakte van de grond!' Keer terug van de hitte van Uw boosheid en heb spijt over het kwaad tegen Uw volk.
13 Denk aan AbrahamAbraham = vader van een menigte of aanvoerder van een menigte, aan IsaškIsašk = lachen en aan IsraŽlIsraŽl = strijder van God, Uw dienaren, aan wie U gezworen hebt bij Uzelf. En U sprak tot hen: 'Ik vermeerder jullie zaad als sterren van de hemelen. En heel dit land, waarvan Ik sprak, geef Ik aan jullie zaad en zij krijgen het als lotbezit voor de aion.'" 16 En hij zegt: Ik zweer een verzekering van JAHWEH dat, om dit ding dat jij deed en dat jij niet jouw zoon terughield, jouw enige,
17 dat Ik jou zal zegenen, ja zegenen, en Ik zal jouw zaad doen toenemen, ja toenemen, als de sterren van de hemelen en als het zand dat is aan de kust van de zee. En jouw zaad zal de poort bezitten van zijn vijanden (SW)
[Gen. 22:16,17]
En Ik geef aan jou, en aan jouw zaad na jou, het land van jouw verblijfplaats, heel het land Kanašn, tot een aionisch bezit. En Ik word voor hen tot Elohim. (SW)[Gen. 17:8]
14 En JAHWEH heeft spijt over het kwaad dat Hij sprak aan Zijn volk te doen.
15 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen wendt zich om en MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen daalt af van de berg en de twee platen van het getuigenis zijn in zijn hand, platen die beschreven zijn aan hun twee gekruiste zijden, aan deze en aan deze zijn zij beschreven.
16 En de platen zijn het handwerk van Elohim, en het schrift is het schrift van Elohim, dat Hij beitelde op de platen.
17 En JozuaJozau = JAH redt hoort de stem van het volk door hun luidkeels geschreeuw, en hij zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Het geluid van strijd is in de legerplaats."
18 En hij zegt: "Er is geen geluid van het antwoorden op overwinning en er is geen geluid van het antwoorden op een nederlaag. Ik hoor het geluid van antwoord gevend zingen!"
19 En het gebeurt als hij naderbij komt tot de legerplaats, dat hij het kalf ziet en reidansen. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen is heet van boosheid en hij gooit de platen uit zijn handen en hij breekt ze onderaan de berg.
20 En hij neemt het kalf dat zij maakten en hij verbrandt het in het vuur. En hij maalt het tot het verpulverd is en hij want het over de oppervlakte van het watermv en hij doet de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God er van drinken.
21 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot AšronAšron = lichtbrenger: "Wat deed dit volk jou dat jij grote zonde over hen bracht?"
22 En AšronAšron = lichtbrenger zegt: "Het moet niet zo zijn dat de boosheid van mijn heer heet is. U kent het volk, dat zij in het kwade zijn,
23 en zij zeiden tot mij: 'Maak voor ons elohim, die voor ons aangezicht zullen gaan, want deze MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, de man die ons uit het land van EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) deed opgaan, wij weten niet wat er met hem gebeurde.'
24 En ik zei tot hen: 'Wie heeft er goud? Rukt het van je af!' En zij gaven het aan mij en ik gooide het in het vuur en dit kalf kwam er uit."
25 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen ziet het volk, dat het teugelloos is, dat AšronAšron = lichtbrenger hen teugelloos had laten worden, tot een slechte naam onder hen die tegen hen opstaan.
26 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen staat in de poort van de legerplaats en hij zegt: "Wie voor JAHWEH is komt bij mij." En alle zonen van LeviLevi = aanhankelijke, aanhanger verzamelen zich bij hem.
27 En hij zegt tot hen: "Zo zegt JAHWEH, de Elohim van IsraŽlIsraŽl = strijder van God: Iedere man plaatst zijn zwaard op zijn dij. Steekt over en keert terug, van poort naar poort in de legerplaats. En iedere man doodt zijn broeder en iedere man zijn naaste en iedere man die nabij hem is."
28 En de zonen van LeviLevi = aanhankelijk, aanhanger doen naar het woord van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en van het volk vallen in die dag ongeveer drieduizend mannen.
29 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt: "Vult jullie hand vandaag voor JAHWEH, want iedere man is tegen zijn zoon en tegen zijn broeder, zo over jullie vandaag zegen gevend."
30 En het gebeurt na de volgende dag dat MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen tot het volk zegt: "Jullie, jullie zondigden een grote zonde. En nu ga ik op naar JAHWEH. Misschien zal ik een beschutting maken rondom jullie zonde."
31 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen keert terug naar JAHWEH, en hij zegt: "O! Het volk zondigde deze grote zonde en zij maakten voor zich een elohim van goud.
32 En nu, indien U hun zonde verdraagt! En indien er geen is, wis mij alstublieft uit Uw boekrol die U schrijft." En ik ben nederig en heb pijn. Uw redding, Elohim, zal mij onneembaar maken. (SW)[Psalm 69:29]
33 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Iemand die tegen Mij zondigt, hem zal Ik uit Mijn boekrol wissen.
34 En nu, ga! Gids het volk naar waarvan Ik tot jou sprak. Aanschouw! Mijn boodschapper gaat voor jouw aangezicht en in de dag van Mijn gericht, en Ik breng gericht over hun zonde."
35 En JAHWEH treft het volk vanwege het gebruik maken van het kalf dat AšronAšron = lichtbrenger maakte.


*1) Waarschijnlijk gaat het "vormt ze met een graveerstift" over het maken van een mal waarin het goud werd gegoten.

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 33
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.