Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Genesis
Hoofdstuk 1

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK GENESIS
1:1-2:3.   De inleiding.
2:4-50:26.       De elf "geslachten".
   
De Inleiding.
1:1.   De toenmalige wereld (2Pet. 3:6)
  Z'n schepping in een lang verleden.
1:2.        Het einde er van - vernietiging.
1:2-31.      De hemelen en de aarde nu (2Pet. 3:7)
     schepping in de huidige tijd (de zes dagen).
2:1-3.        Hun voltooiing. Zegen.
   
De elf geslachten.
2:4-4:26.   "De hemelen en de aarde".

-----
De
mensheid
algemeen
----

----
Het
uitverkoren
volk
----
5:1-6:8.     Adam.
6:9-9:29.       Noach.
10:1-11:9.          De zonen van Noach.
11:10-11:26.           Shem.
 11:27-25:11             Terach.
25:12-18.     Ismaël.
25:19-35:29.       Isaäk.
36:1-8.         Ezau.
36:9-43.             De zonen van Ezau.
37:1-50:26.                Jakob.

1 In een begin schiep Elohim de hemelenHebreeuws: shamayim. In het Hebreeuws is hemel altijd een meervoud. en de aarde. En Elohim noemt het droge land (SW)[Gen. 1:10a] [Commentaar]
Commentaar

1b

In deze vertaling ontbreekt aan het begin van het eerste vers van Genesis 1 het lidwoord "het." Hierover werd in UR magazine jaargang 19, pagina 161, door Adlai Loudy het volgende geschreven:

Het bepalend lidwoord

Het kan voor velen verrassend zijn te weten dat het grootste deel van de passages die lezen: "in het begin," in het origineel geen lidwoord hebben. Velen gaan naar Genesis 1:1 voor "het" begin, maar het bepalend lidwoord "het" is hier in het origineel niet te vinden; daarom verwijst het vrijwel zeker niet naar een begin in de absolute zin van het woord. Anderen zullen Johannes 1:1 aanhalen als een verwijzing naar "het" begin, maar in het origineel vinden we geen lidwoord. In beide gevallen is het "begin" simpelweg een verwijzing naar de aanvang of begin van het onderwerp dat overwogen wordt. Genesis 1:1 is het "begin" van het fysieke universum, terwijl Johannes 1:1 spreekt van het begin van onthulling, maar in geen van beide gevallen is er een verwijzing naar HET begin in absolute vorm, maar simpelweg "een" begin van het onderwerp dat overdacht wordt.

Vele beginnen

Er zijn vele "beginnen" opgetekend in Gods Woord. We hebben een "begin" van onthulling (Joh. 1:1), een "begin" van de fysieke schepping (Gen. 1:1; Matt. 24:21; Mar. 13:19; 2 Pet. 3:4), een "begin" van de schepping van de mens (Mar. 10:6), een "begin van het evangelie van Jezus Christus" (Mar. 1:1), en een "begin" van zwoegen of verdrukking voorafgaande aan de grote verdrukking die over de wereld komt (Matt. 24:8; Mar. 1:8). De zorgvuldige student zal waarnemen dat in al deze gevallen van "beginnen," niet é é n daarvan verwijst naar "het" begin in het absolute. In elk geval betekent het slechts "een" begin of "in" begin het onderhanden zijnde onderwerp. Het zou idiomatisch weergegeven kunnen worden met "om mee te beginnen" met betrekking tot wat er ter overdenking was.


2 En de aarde werd chaos en leegstaand en er was duisternis over oppervlakte van de waterdiepte. En geest van Elohim vibreerde over de oppervlakte van de waterenIn het Hebreeuws is water altijd een woord in meervoud. . [Commentaar]
Commentaar

2

Letterlijk staat er aan het begin van dit vers:  "En de aarde zij is chaos en leegstaand." Er is echter vertaald met "werd chaos en leegstand." Reden hiervoor is dat als God schept, het nooit chaos is en nooit leegstaand. God is een God van orde, niet van chaos.


3 En Elohim zei: "Het is licht," en het is licht. 6 Door het woord van JAHWEH werden de hemelen gemaakt, en door de geest van Zijn mond heel hun leger. ... 9 Want Hij, Hij sprak en het was. Hij, Hij gaf instructie en het stond. (SW)[Psalm 33:6,9] want God, de Sprekende, heeft gezegd: uit duisternis zal licht schijnen, dat schijnt in onze harten voor verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het gezicht van [Jezus] Christus. (SW)[2Kor. 4:6]
4 En Elohim zag dat het licht goed is. En Elohim scheidde tussen het licht en tussen de duisternis.
5 En Elohim noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. En het is avond geworden en het is ochtend geworden, dag é é n.
6 En Elohim zei: "Er zal een atmosfeer zijn in het midden van de wateren en het zal scheiden tussen wateren en wateren.
7 En Elohim maakte de atmosfeer en Hij scheidde tussen de wateren die vanaf onder tot de atmosfeer zijn en tussen de wateren die boven tot de atmosfeer zijn. En het was zo.
8 En Elohim noemde de atmosfeer "hemelenHebreeuws: shamayim. In het Hebreeuws is hemel altijd een meervoud. ". En het was avond geworden en het was ochtend geworden, de tweede dag.
9 En Elohim zei: "De wateren vloeien samen vanaf onder de hemelen tot é é n plaats." En het droge verscheen. En zo was het. Want zij willen hiervan onbekend blijven, dat er vanouds hemelen waren en land, staande uit het water en door het water, door het woord van God (SW)[2Petr. 3:5]
10 En Elohim noemde het droge land en de samenvloeiing van de wateren noemde Hij zeeën. En Elohim zag dat het goed was.
11 En Elohim zei: "Het land doet vol vegetatie zijn, vegetatie van zaad zaaiend kruid, de vruchtboom op het land, vrucht makend naar zijn soort, waarvan het zaad in hem is." En het was zo.
12 En het land deed vegetatie uitgaan, zaad zaaiend kruid naar hun soort en de boom die vrucht maakte waarvan zijn zaad in hem is, naar zijn soort. En Elohim zag dat het goed was.
13 En het was avond geworden en het was ochtend geworden, de derde dag.
14 En Elohim zei: "Er zijn lichtgevers in de atmosfeer van de hemelenHebreeuws: shamayim. In het Hebreeuws is hemel altijd een meervoud., tot het scheiden tussen de dag en tussen de nacht. En zij zijn tot tekenen en tot afgesproken tijden en tot dagen en jaren."
15 En zij zijn lichtgevers in de atmosfeer van de hemelenHebreeuws: shamayim. In het Hebreeuws is hemel altijd een meervoud. om licht te geven op de aarde." En het was zo.
16 En Elohim maakte twee van de lichtgevers, de groten; de grote lichtgever tot heerschappij over de dag, en de kleine lichtgever tot heerschappij over de nacht, en ook de sterren.
17 En Elohim gaf hen in de atmosfeer van de hemelenHebreeuws: shamayim. In het Hebreeuws is hemel altijd een meervoud. om licht te geven op de aarde,
18 en om te heersen in de dag en in de nacht en tot het scheiden tussen het licht en tussen de duisternis. En Elohim zag dat het goed is.
19 En het werd avond en het werd ochtend. De vierde dag.
20 En Elohim zei: "De wateren wemelen met het gewemel van de levende ziel en wat vliegt vliege over de aarde op het gezicht van de atmosfeer van de hemelenHebreeuws: shamayim. In het Hebreeuws is hemel altijd een meervoud.."
21 En Elohim schiep de monsters, de groten, en elke levende ziel die beweegt, waarvan de waterenHebreeuws: mayim. Water is in het Hebreeuws altijd een meervoud, omdat water uit meerdere watermoleculen bestaat. wemelen, naar hun soort, en elke vleugel die vliegt, naar zijn soort. En Elohim zag dat het goed was.
22 En Elohim zegende hen, zeggend: "Weest vruchtbaar en vermeerdert en vult de wateren in de zeeën, en wat vliegt vermeerdert op de aarde."
23 En het was avond geworden en het was ochtend geworden. De vijfde dag.
24 En Elohim zei: "De aarde doet de levende ziel uitgaan naar haar soort, beest en kruiper, en zijn landdier naar haar soort." En het was zo.
25 En Elohim maakte het landdier naar haar soort en het beest naar haar soort en elke kruiper van de grond naar zijn soort. En Elohim zag dat het goed was.
26 En Elohim zei: "Wij maken een mens in ons beeld, als onze gelijkenis, en zij zullen heersen over de vis van de zee en over wat vliegt in de hemelenHebreeuws: shamayim. In het Hebreeuws is hemel altijd een meervoud. en over het beest en over heel de aarde en over elke kruiper die kruipt op de aarde." Christus, Die beeld is van °God, (SW)[2Kor. 4:4] 15 Die beeld is van °God,....
16 Want in Hem is geschapen het al in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij autoriteiten, het al is door Hem en tot Hem geschapen, (SW)
[Kol. 1:15,16]

27 En Elohim schiep de mens in Zijn beeld. In het beeld van Elohim schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Wie het bloed van de mens vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want in het beeld van Elohim maakte Hij de mensheid. (SW)[Gen. 9:6] Hij nu, antwoordend, zei: Lazen jullie niet dat de Scheppende hen vanaf het begin man en vrouw maakte (SW)[Matt. 19:4] Christus, Die beeld is van God, (SW)[2Kor. 4:4] 15 Die beeld is van God,....
16 Want in Hem is geschapen het al in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij autoriteiten, het al is door Hem en tot Hem geschapen, (SW)
[Kol. 1:15,16]

28 En Elohim zegende hen en Elohim zei tot hen: "Weest vruchtbaar en vermeerdert en vult de aarde en bedwingt haar, en heerst over de vis van de zee en over wat vliegt in de hemelen en over elk dier dat beweegt op de aarde." Dit is de boekrol met de documenten van Adam, in de dag dat Elohim de mens schiep. In de gelijkenis van Elohim maakte Hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen en Hij zegent hen en Hij noemt hun naam, Adam, in de dag dat zij geschapen werden. (SW)[Gen. 5:1,2]
29 En Elohim zei: "Aanschouw! Ik geef aan jullie elk zaad zaaiend kruid dat op de oppervlakte van heel de aarde is, en elke °boom die in zich vrucht zaaiend zaad heeft. Voor jullie is het tot voedsel.
30 En voor ieder dier van de aarde en voor al wat vliegt in de hemelenHebreeuws: shamayim. In het Hebreeuws is hemel altijd een meervoud. en voor al het kruipende op de aarde dat in zich een levende ziel heeft is al het groene kruid tot voedsel." En het was zo.
31 En Elohim zag al wat Hij maakte, en aanschouw, het was uitermate goed. En het was avond geworden en het was ochtend geworden, de zesde dag.Terug naar de indexpagina
Naar Genesis 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.