Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Leviticus
Hoofdstuk 23

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Spreek tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en zeg tot hen: 'De afgesproken tijden van JAHWEH, die jullie uitroepen, zijn bijeenkomsten van heiligheid. Deze zijn Mijn afgesproken tijden.
3 Zes dagen wordt er werk gedaan en in de zevende is er een sabbat van ophouden, een bijeenkomst van heiligheid. Jullie zullen dan geen enkel werk doen. Het is een sabbat tot JAHWEH in al jullie woningen. 8 Herinner je de dag van de sabbat, om die te heiligen.
9 Zes dagen zul jij dienen en doe jij al jouw werk,
10 en de zevende dag is een sabbat voor JAHWEH, jouw Elohim. Jij zal geen enkel werk doen, en jouw zoon en jouw dochter en jouw dienaar en jouw meid en jouw beest en jouw bijwoner die in jouw poorten is. (SW)
[Exo. 20:8-10]

4 Deze zijn de afgesproken tijden van JAHWEH, bijeenkomsten van heiligheid, welke jullie zullen uitroepen in hun afgesproken tijd:
5 In de eerste maand, in de veertiende van de maand, tussen de avonduren, is het pascha aan JAHWEH. 1 "Neem de maand van Abib in acht en bereid Pesach voor JAHWEH, jouw Elohim, want in de maand van Abib deed JAHWEH, jouw Elohim, jou in de nacht uitgaan uit Egypte. 2 En jij offert het pascha aan JAHWEH, jouw Elohim, uit het kleinvee en het grootvee, in de plaats die JAHWEH, jouw Elohim, zal kiezen om Zijn naam daar te doen verblijven. (SW)[Deut. 16:1,2]
6 En in de vijftiende dag van deze maand is de feestviering van de ongezuurde broden aan JAHWEH. Zeven dagen zullen jullie ongezuurde broden eten. 3 Jij zal daarbij geen zuurdesem eten. Zeven dagen zal jij daarbij ongezuurde broden eten, brood van vernedering - want in dringende haast ging jij uit het land van Egypte, opdat jij de dag zal gedenken van jouw uitgaan uit het land van Egypte, alle dagen van jouw leven. 4 En er zal bij jou geen gist gezien worden in heel jouw grondgebied, zeven dagen. En niets van het vlees dat jij zal offeren in de avond van de eerste dag, zal overnachten tot de ochtend. 5 Jij zal niet in staat zijn het pascha te offeren in een van jouw poorten die JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft, 6 maar alleen op de plaats die JAHWEH, jouw Elohim, zal kiezen om Zijn naam te doen verblijven. Daar zal jij het pascha offeren, in de avond, bij het ondergaan van de zon, de afgesproken tijd van jouw uitgaan uit Egypte. 7 En jij kookt en jij eet in de plaats die JAHWEH, jouw Elohim, daarvoor zal kiezen. En jij wendt je om in de ochtend en jij gaat naar jouw tenten. (SW)[Deut. 16:3-8]
7 In de eerste dag zal er voor jullie een bijeenkomst van heiligheid zijn, jullie doen geen enkel dienstbaar werk.
8 En jullie zullen een vuuroffer naderbij brengen aan JAHWEH, zeven dagen. In de zevende dag is er een bijeenkomst van heiligheid; jullie doen geen enkel dienstbaar werk.'"
9 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
10 "Spreek tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en zeg tot hen: 'Wanneer jullie komen in het land dat Ik aan jullie geef en jullie oogsten haar oogst, dan brengen jullie de schoof van jullie eerste oogst naar de priester.
11 En hij wuift de schoof voor het aangezicht van JAHWEH tot jullie aanvaarding. Op de ochtend na de sabbat zal de priester hem wijven.
12 En in de dag wanneer jullie de schoof doen wuiven is er een onberispelijk mannelijk lam, een zoon van zijn jaar, tot opstijgoffer aan JAHWEH,
13 en zijn erkenningsoffer: twee tiende delen meel dat vermengd is met olie, een vuuroffer aan JAHWEH, een geur van rustgevendheid, en zijn drankoffer van de wijn, een vierde van de hin.
14 En brood en geroosterd koren en gewas eten jullie niet tot aan diezelfde dag, totdat jullie het naderingsgeschenk van jullie Elohim brengen. Het is een aionisch statuut voor jullie generaties in al jullie woningen.
15 En jullie nummeren voor jullie vanaf de volgende dag na de sabbat, vanaf de dag dat jullie de schoof brengen van het wuifoffer, zeven sabbatten. Zij zullen onberispelijken zijn. En een feest van weken zal jij voor Mij houden, de eerstelingen van de tarweoogst en een feest van de inzameling bij de omwenteling van het jaar. (SW)[Exo. 34:22]
16 Tot aan de volgende dag van de zevende sabbat nummeren jullie vijftig dagen; dan brengen jullie een nieuw erkenningsoffer aan JAHWEH.
17 Uit jullie woningen brengen jullie brood van het wuifoffer; twee broden van twee tiende delen fijn meel zullen zij zijn. Zij zullen met zuurdesem gebakken worden als eerste vruchten voor JAHWEH.
18 En jullie brengen met het brood zeven mannelijke lammeren, onberispelijken, zonen van een jaar, en een jonge stier, zoon van het grootvee, en twee rammen. Zij zijn een opstijgoffer aan JAHWEH en hun erkenningsoffer en hun drankoffers, een vuuroffer met een geur van rustgevendheid aan JAHWEH.
19 En jullie maken ťťn harige geit klaar als zondeoffer en twee mannelijke lammeren, zonen van een jaar, tot slachtoffer van vredeoffers.
20 En de priester wuift ze op het brood van de eerste vruchten, een wuifoffer voor het aangezicht van JAHWEH, met de twee mannelijke lammeren. Zij zijn heiligheid voor JAHWEH, voor de priester.
21 En jullie roepen in diezelfde dag een bijeenkomst uit. Hij zal voor jullie heiligheid zijn. Jullie zullen geen enkel werk van dienstbaarheid doen. Het is een aionisch statuut in al jullie woningen voor jullie generaties.
22 En bij jullie oogsten van de oogst van jullie land, zal jij de zijkant van jouw veld niet beŽindigen bij jouw oogsten. En het rapen van jouw oogst zal jij niet rapen. Voor de nederige en voor de tijdelijke verblijver zal jij ze laten. Ik ben JAHWEH, jullie Elohim.'" 9 En bij het oogsten van de oogst van jullie land, zullen jullie de rand van jouw veld niet voltooien bij het oogsten, en de lezing van jouw oogst zal jij niet lezen.
10 En jouw wijngaard zal jij niet schoon lezen en de losse bessen van jouw wijngaard zal jij niet lezen. Vanwege de nederige en vanwege de bijwoner zal jij ze laten. Ik, JAHWEH, ben jullie Elohim. (SW)
[Lev. 19:9,10]

23 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
24 "Spreek tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, zeggend: 'In de zevende maand, in de eerste van de maand, zal er voor jullie een ophouden zijn, een herdenking met een luidsignaal, een bijeenkomst van heiligheid. 1 "In de zevende maand, in de eerste dag van de maand, is er voor jullie een bijeenkomst van heiligheid. Jullie zullen geen enkel dienend werk doen. Een dag van een luid signaal zal het voor jullie zijn. 2 En jullie brengen een opstijgoffer voor een geur van rustgevendheid aan JAHWEH: ťťn jonge stier, zoon van het grootvee, ťťn ram, zeven onberispelijke mannelijke lammeren, zonen van een jaar, 3 en hun erkenningsoffer: fijn meel vermengd met olie; drie tiende delen voor de jonge stier en twee tiende delen voor de ram, 4 en ťťn tiende deel voor het ene mannelijke lam van de zeven mannelijke lammeren; 5 en ťťn van de harige geiten als zondeoffer, om over jullie een beschutting te maken, 6 afgezien van het opstijgoffer van de maand en haar erkenningsoffer en het voortdurende opstijgoffer en haar erkenningsoffer en hun drankoffers, naar hun gewoonte, tot een geur van rustgevendheid, een vuuroffer aan JAHWEH. (SW)[Num. 29:1-6]
25 Jullie zullen geen enkel werk van dienstbaarheid doen en jullie brengen een vuuroffer naderbij aan JAHWEH.'"
26 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
27 "Echter, in de tiende van de zevende maand is het de dag van de beschuttingen. Het is voor jullie een bijeenkomst van heiligheid en jullie maken jullie zielen nederig en jullie brengen een vuuroffer naderbij aan JAHWEH. 29 En het wordt voor jullie een aionische verordening. In de zevende maand, in de tiende van de maand, zullen jullie je zielen nederig maken en jullie zullen geen enkel werk doen, de ingeborene en de bijwoner die in jullie midden bijwoont.
30 Want in deze dag zal hij over jullie een verzoenende bedekking maken, om jullie te reinigen van al jullie zonden. Voor het aangezicht van JAHWEH zullen jullie rein zijn.
31 Het is een sabbat van ophouden. En jullie maken je zielen nederig. Het is een aionische verordening.
32 En de priester die men zalft en die men zijn hand vult om priester te zijn in plaats van zijn vader, maakt een verzoenende bedekking. En hij doet de linnen kledingstukken aan, de kledingstukken van heiligheid.
33 En hij maakt een verzoenende bedekking over het heiligdom van heiligheid. En over de tent van de afspraak en over het altaar zal hij een verzoenende bedekking maken, en over heel het volk van de vergadering zal hij een verzoenende bedekking maken.
34 En dit wordt voor jullie een aionische verordening, om een verzoenende bedekking te maken over de zonen van IsraŽl van al hun zonden, ťťn maal per jaar. En hij doet zoals JAHWEH aan Mozes opdroeg (SW)
[Lev. 16:29-34]

28 En jullie zullen geen enkel werk doen in diezelfde dag, want het is de dag van beschuttingen om een beschutting te maken over jullie voor het aangezicht van JAHWEH, jullie Elohim.
29 Want elke ziel die niet nederig is in diezelfde dag, wordt afgesneden van zijn volksgenoten.
30 En elke ziel die enig werk doet in diezelfde dag, Ik doe deze ziel omkomen uit het midden van zijn volk.
31 Jullie zullen geen enkel werk doen. Het is een aionisch statuut voor jullie generaties in al jullie woningen.
32 Het is voor jullie een sabbat van ophouden en jullie zullen jullie zielen nederig maken. In de negende van de maand, van avond tot avond, zullen jullie ophouden voor jullie sabbat.'"
33 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
34 "Spreek tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, zeggend: 'In de vijftiende dag van deze zevende maand is de feestviering van de hutten, zeven dagen, voor JAHWEH. enkomst van heiligheid. Jullie zullen geen enkel dienend werk doen, en jullie vieren feest, een feestviering voor JAHWEH, zeven dagen. (SW)[Num. 29:12]
35 In de eerste dag is er een bijeenkomst van heiligheid. Jullie zullen geen enkel werk van dienstbaarheid doen.
36 Zeven dagen zullen jullie een vuuroffer naderbij brengen aan JAHWEH. In de achtste dag is er voor jullie een bijeenkomst van heiligheid en jullie brengen een vuuroffer naderbij aan JAHWEH. Het is een dag van vrijheidsbeperking. Jullie zullen geen enkel werk van dienstbaarheid doen.
37 Deze zijn de afgesproken tijden van JAHWEH, die jullie uitroepen als bijeenkomsten van heiligheid, om een vuuroffer aan JAHWEH naderbij te brengen, een opstijgoffer en een erkenningsoffer, een slachtoffer en drankoffers, een zaak van zijn dag in zijn eigen dag;
38 naast de sabbatten van JAHWEH en naast jullie gaven en naast al jullie plechtige beloften en naast al jullie vrijwillige offers die jullie aan JAHWEH geven.
39 Echter, in de vijftiende dag van de zevende maand, na het inzamelen van de opbrengst van het land, vieren jullie feest, de feestviering van JAHWEH, zeven dagen. In de eerste dag is er een ophouden en in de achtste dag is er een ophouden. En de viering van de eerstelingen van jullie opbrengst die jullie zaaien in het veld. En de viering van de inzameling bij het uittrekken van het jaar, bij de inzameling van de opbrengsten van het veld. (SW)[Exo. 23.16]
40 En jullie nemen voor jezelf in de eerste dag vruchten van de sierboom, varengebladerte van palmbomen en een grote tak van een bladerrijke boom en oleanders van de waterloop. En jullie verheugen je voor het aangezicht van JAHWEH, jullie Elohim, zeven dagen.
41 En jullie vieren het feest, een feestviering voor JAHWEH, zeven dagen in het jaar. Het is een aionisch statuut. In de zevende maand zullen jullie het feest vieren.
42 In de hutten zullen jullie wonen, zeven dagen, elke inheemse van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, zij wonen in de hutten,
43 opdat jullie generaties weten dat Ik de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God in hutten deed wonen toen Ik hen deed uitgaan uit het land van Egypte. Ik ben JAHWEH, jullie Elohim.'" En Ik sprak door de profeten en Ik vermeerderde het visioen en door de hand van de profeten gebruikte Ik vergelijkingen (SW)[Hos. 12:10]
44 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen spreekt de afgesproken tijden van JAHWEH tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.

Terug naar de indexpagina
Naar Leviticus 24
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.