Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 16

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En KorachKorach = kaal, zoon van JisharJishar = glanzende olie, zoon van KehatKehat = vegadering, zoon van LeviLevi = aanhankelijk, aanhanger, en DatanDatan = sterk en AbiramAbiram = mijn Vader is verheven, zonen van EliabEliab = mijn God is Vader, en OnOn = sterk, zoon van PelethPeleth = snelheid, zonen van RubenRuben = ziet, een zoon, Wee hen, want zij zijn de weg van Kaïn gegaan*, en in de misleiding van het loon van °Balaam werden zij uitgegoten*, en in de tegenspraak van Korach werden zij vernietigd* (SW)[Judas 11]
2 staan op voor het aangezicht van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen met mannen van de zonen van Israel, tweehonderd en vijftig vorsten van de vergadering, geroepenen voor de afspraak, mannen van naam,
3 En zij komen samen tegen MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tegen AäronAäron = lichtbrenger en zij zeggen tot hen: "Genoeg jullie! Want heel de vergadering, allen van hen, zijn heiligen, en in hun midden is JAHWEH. En om welke reden verheffen jullie jezelf boven de samenkomst van JAHWEH?"
4 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen hoort het en hij valt op zijn gezicht.
5 En hij spreekt tot KorachKorach = kaal en tot heel diens vergadering, zeggend: "In de ochtend doet JAHWEH weten maken wie van Hem is en de heilige is. En Hij doet hen tot Hem naderen en wie Hij voor Zich verkiest doet Hij tot Hem naderen.
6 Doet dit: neemt voor jullie vuurpannen, KorachKorach = kaal en heel zijn vergadering,
7 en doet er vuur in en plaatst er wierook op voor het aangezicht van JAHWEH, morgen. En hij is de man die JAHWEH kiest, dat hij de heilige is. Genoeg jullie, zonen van LeviLevi = aanhankelijk, aanhanger!"
8 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot KorachKorach = kaal: "Luistert, alstublieft, zonen van LeviLevi = aanhankelijk, aanhanger.
9 Is het voor jullie te weinig dat de Elohim van IsraëlIsraël = strijder van God jullie afscheidt van de vergadering van IsraëlIsraël = strijder van God, om jullie tot Hem te doen naderen, om te dienen in de dienst van de verblijfplaats van JAHWEH en te staan voor het aangezicht van de vergadering, om hen te dienen?
10 Hij doet jou naderen en al jouw broeders, zonen van LeviLevi = aanhankelijk, aanhanger, met jou. En jullie zoeken ook het priesterschap?
11 Waarom jij en heel jouw vergadering, die samengekomen zijn tegen JAHWEH? En AäronAäron = lichtbrenger, wat is hij dat jullie tegen hem mopperen?"
12 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zendt om DatanDatan = sterk en AbiramAbiram = mijn Vader is verheven te roepen, zonen van EliabEliab = mijn God is Vader, En zij zeggen: "Wij zullen niet opkomen!
13 Is het niet genoeg dat u ons deed opgaan van een land, gutsend van melk en honing, om ons te doen sterven in de wildernis, en dat u uzelf overste over ons maakt, ja, uzelf tot overste maakt?
14 Ja, u bracht ons niet naar een land dat gutst van melk en honing en geeft u ons een lotbezit van veld en wijngaard. Steekt u de ogen van deze mannen uit? Wij zullen niet opkomen."
15 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen werd uitermate heet en hij zegt tot JAHWEH: "Het moet niet zo zijn dat U U omwendt naar hun erkenningsoffer. Ik heb niet é é n ezel van hen genomen en ik deed geen kwaad tegen é é n van hen."
16 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot KorachKorach = kaal: "Jij en heel jouw vergadering komt voor het aangezicht van JAHWEH, jij en zij en AäronAäron = lichtbrenger, morgen.
17 En ieder neme zijn vuurpan en doet er wierook op en jullie brengen het naderbij voor het aangezicht van JAHWEH, iedere man zijn vuurpan, tweehonderd en vijftig vuurpannen, en jij en AäronAäron = lichtbrenger, ieder zijn vuurpan."
18 En iedere man neemt zijn vuurpan en zij doen er vuur op en zij plaatsen er wierook op en zij staan voor de opening van de tent van de afspraak, ook MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en AäronAäron = lichtbrenger.
19 En KorachKorach = kaal deed heel de vergadering tegen hen samenkomen bij de opening van de tent van de afspraak, en de heerlijkheid van JAHWEH verschijnt aan heel de vergadering.
20 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tot AäronAäron = lichtbrenger, zeggend:
21 "Scheidt je af uit het midden van deze vergadering, want Ik maak als in een moment een einde aan hen."
22 En zij vallen op hun gezichten en zij zeggen: "El, Elohim van de geesten voor alle vlees, deze ene man zondigt. Zal U driftig zijn tegen heel de vergadering?"
23 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
24 "Spreek tot de vergadering, zeggend: Gaat weg van rondom de verblijfplaats van KorachKorach = kaal, DatanDatan = sterk en AbiramAbiram = mijn Vader is verheven."
25 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen staat op en hij gaat naar DatanDatan = sterk en AbiramAbiram = mijn Vader is verheven, en de oudsten van IsraëlIsraël = strijder van God gaan achter hem aan.
26 En hij spreekt tot de vergadering, zeggend: "Trekt je terug, alstublieft, van de tenten van deze slechte mannen, en het moet niet zo zijn dat jullie iets aanraken wat van hen is, opdat jullie niet weggeveegd worden in al hun zonden."
27 En zij gaan op vanaf de verblijfplaats van KorachKorach = kaal, DatanDatan = sterk en AbiramAbiram = mijn Vader is verheven, van rondom. En DatanDatan = sterk en AbiramAbiram = mijn Vader is verheven gingen op, opgesteld staande bij de opening van hun tenten, met hun vrouwen en hun zonen en hun peuter.
28 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt: "Hierdoor zullen jullie weten dat JAHWEH mij zendt om al deze daden te doen, dat ze niet van mijn hart komen.
29 Indien dezen de dood sterven zoals elke mens en over hen het gericht zal komen van alle mensen, dan zond JAHWEH mij niet.
30 Maar indien JAHWEH een schepping schept en de grond opent haar mond wijd en zij verzwelgt hen en die bij hen horen en zij dalen levend af in het dodenrijk, dan weten jullie dat deze stervelingen JAHWEH versmaad hebben."
31 En het gebeurt als hij beëindigt al deze woorden te spreken, dat de grond die onder hen is wordt opengereten,
32 en de aarde opent haar mond en zij verzwelgt hen en hun huizen en elke mens die met KorachKorach = kaal was en alle goederen.
33 En zij dalen levend af, en alles wat bij hen was, naar het dodenrijk. En de aarde dekte hen toe, en zij komen om uit het midden van de samenkomst.
34 En geheel IsraëlIsraël = strijder van God, die rondom hen waren, vluchtte vanwege hun stem, want zij zeiden: "Opdat niet de aarde ons verzwelgt."
35 En vuur gaat uit van JAHWEH en het verslindt de tweehonderd en vijftig mannen die de wierook naderbij brachten.
36 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
37 "Zeg tot EleazarEleazar = God is hulp, zoon van AäronAäron = lichtbrenger, de priester, dat hij de vuurpannen van tussen de verbrandingsplaats opheft. En het vuur, gooi het daarginds weg, want heilig zijn
38 de vuurpannen van deze zondaren tegen hun zielen. En zij maken daaruit geplette dunne metaalbladen voor een overtrek van het altaar, want zij brachten hen naderbij voor het aangezicht van JAHWEH; en zij zijn heilig en zij zijn tot teken voor de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God."
39 En EleazarEleazar = God is hulp, de priester, neemt de koperen vuurpannen, die zij die verbrand werden naderbij brachten, en zij stampen ze tot een overtrek voor het altaar,
40 een herinnering voor de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, opdat geen vreemde man naderbij zal komen die niet van het zaad van AäronAäron = lichtbrenger is, om wierook te doen roken voor het aangezicht van JAHWEH, zodat hij niet als KorachKorach = kaal zal worden en als zijn vergadering, zoals JAHWEH door de hand van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen tot hem sprak.
41 En heel de vergadering van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God mort vanaf de volgende dag tegen MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tegen AäronAäron = lichtbrenger, zeggend: "Jullie, jullie brengen het volk van JAHWEH ter dood." Laten wij niet morren, zoals sommigen van hen morden, en zij werden vernietigd* door de uitroeier. (SW)[1Kor. 10:10]
42 En het gebeurt als de vergadering tegen MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tegen AäronAäron = lichtbrenger samengekomen is en zij zich naar de tent van de afspraak wenden, dat, aanschouw!, de wolk bedekt hen en de heerlijkheid van JAHWEH verschijnt.
43 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en AäronAäron = lichtbrenger komen tot voor de tent van de afspraak,
44 en JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
45 "Verheft je vanuit het midden van deze vergadering en Ik maak een einde aan hen, in een moment." En zij vallen op hun gezichten.
46 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot AäronAäron = lichtbrenger: "Neem de vuurpan en doe er vuur op vanaf het altaar en plaats er wierook op en ga vlug naar de vergadering en maak over hen een beschutting, want de driftigheid gaat uit van het aangezicht van JAHWEH. De plaag begint!"
47 En AäronAäron = lichtbrenger neemt zoals MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen sprak en hij rent naar het midden van de samenkomst en aanschouw!, de plaag onder het volk was begonnen. En hij doet de wierook er op en hij maakt een beschutting over het volk.
48 En hij staat tussen de doden en tussen de levenden en de plaag wordt beteugeld.
49 En die dood zijn door de plaag waren veertienduizend en zevenhonderd, naast die dood zijn vanwege de zaak van KorachKorach = kaal.
50 En AäronAäron = lichtbrenger keert terug tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen bij de opening van de tent van de afspraak; en de plaag is beteugeld.

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 17
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.