Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 27

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En de dochters van SelofchadSelofchad = bescherming is de Gevreesde, zoon van CheferChefer = put, zoon van GileadGilead = oneffen terrein - steenhoop der getuigenis, zoon van MakirMakir = afname, zoon van ManasseManasse = die doet vergeten, naar de families van ManasseManasse = die doet vergeten, zoon van JozefJozef = Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), naderen. En deze zijn de namen van zijn dochters: MachlaMachla = dorheid, ziekte, NoaNoa = beweging, en ChoglaChogla = patrijs en MilkaMilka = koningin en TirsaTirsa = lieflijk.
2 En zij staan voor het aangezicht van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en voor het aangezicht van EleazarEleazar = God is hulp, de priester, en voor de aangezichten van de vorsten en voor heel de vergadering, bij de opening van de tent van de afspraak, zeggend:
3 "Onze vader stierf in de wildernis en hij was niet te midden van de vergadering van hen die samengekomen waren tegen JAHWEH in de vergadering van KorachKorach = kaal, maar hij stierf in zijn zonde en hij kreeg geen zonen.
4 Waarom zal de naam van onze vader verminderd worden uit het midden van zijn familie? Omdat er van hem geen zoon is? Geef ons een grondbezit te midden van de broeders van onze vader!"
5 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet hun rechtzaak naderen voor het aangezicht van JAHWEH.
6 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
7 "De dochters van SelofchadSelofchad = bescherming is de Gevreesde spreken correct. Jij zal aan hen het grondbezit van een lotbezit geven, ja geven, te midden van de broeders van hun vader. En jij zorgt er voor dat het lotbezit van hun vader aan hen wordt doorgegeven. Dezen dan traden toe voor het aangezicht van Eleazar, den priester, en voor het aangezicht van Jozua, den zoon van Nun, en voor het aangezicht der oversten, zeggende: De HEERE heeft Mozes geboden, dat men ons een erfdeel geven zou in het midden onzer broederen. Daarom gaf hij haar, naar den mond des HEEREN, een erfdeel in het midden der broederen van haar vader. (SV)[Joz. 17:4]
8 En tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zal jij spreken, zeggend: Wanneer een man sterft en er is voor hem geen zoon, dan doen jullie zijn lotbezit passeren aan zijn dochter.
9 En indien er van hem geen dochter is, dan geven jullie zijn lotbezit aan zijn broeders.
10 En indien er van hem geen broeders zijn, dan geven jullie zijn lotbezit aan de broeders van zijn vader.
11 En indien er van zijn vader geen broeders zijn, dan geven jullie zijn lotbezit aan zijn bloedverwant die hem het meest nabij is van zijn familie, en hij zal het pachten. En het is voor de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God tot een statuut van gebruikelijk recht, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf."
12 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Ga op naar deze berg van de AbarimAbarim = hellingen? en zie het land dat Ik aan de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God geef.
13 En jij ziet het en jij wordt verzameld bij jouw volksgenoten, ook jij, zoals AšronAšron = lichtbrenger, jouw broeder, werd verzameld,
14 zoals jullie in de twist van de vergadering tegen Mijn bevel rebelleerden in de wildernis van SinSin = vlakland, om Mij voor hun ogen te heiligen in het watermv (dit zijn de wateren van MeribaMeriba = strijd, twist, bij KadesKades = heilig, gewijd, in de wildernis van SinSin = vlakland)."
15 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen spreekt tot JAHWEH, zeggend:
16 "JAHWEH, Elohim van de geesten, zal voor alle vlees aan een man supervisie geven over de vergadering,
17 die voor hun aangezichten uit zal gaan en die voor hun aangezichten komt, en die hen zal doen uitgaan en die hen doet komen, zodat de vergadering van JAHWEH niet zal worden als de kudde kleinvee waarvoor niemand herder is." Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is; en zij zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden, dewijl zij verstrooid waren. (SV)[Eze. 34:5]
18 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Neem JozuaJozua = JAH redt, zoon van NunNun = vis, bij jou, een man in wie geest is, en ondersteun jouw hand op hem. En Mozes staat op met Jozua, die hem diende, en Mozes klimt de berg van de Elohim op (SW)[Exo. 24.13]
19 En jij doet hem staan voor het aangezicht van EleazarEleazar = God is hulp, de priester, en voor de aangezichten van heel de vergadering en jij geeft hem instructie voor hun ogen.
20 En jij geeft van jouw pracht op hem, zodat heel de vergadering van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zal luisteren.
21 En hij zal staan voor het aangezicht van EleazarEleazar = God is hulp, de priester, en hij vraagt voor hem het oordeel van de UrimUrim = lichten voor het aangezicht van JAHWEH. Op zijn bevel zullen zij uitgaan en op zijn bevel zullen zij komen, hij en alle zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God met hem en heel de vergadering." En jij geeft aan de borstplaat van het oordeel de lichten en de vlekkeloosheden en zij komen op het hart van Ašron bij zijn binnen gaan voor het aangezicht van JAHWEH. En Ašron draagt het oordeel van de zonen van IsraŽl op zijn hart, voor het aangezicht van JAHWEH, voortdurend. (SW)[Exo. 28:30]
22 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet zoals JAHWEH hem instructie gaf. En hij neemt JozuaJozua = JAH redt en hij doet hem staan voor het aangezicht van EleazarEleazar = God is hulp, de priester, en voor de aangezichten van heel de vergadering.
23 En hij ondersteunt zijn handen op hem en hij geeft hem instructie, zoals JAHWEH sprak door de hand van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen. 7 En Mozes roept tot Jozua en hij zegt tot hem voor de ogen van heel IsraŽl: "Wees standvastig en wees resoluut, want jij, jij zal met dit volk komen tot het land dat JAHWEH aan hun vaders zwoer om het aan hen te geven, en jij zal het aan hen als haar lotbezit geven. (SW)[Deut. 31:7]

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 28
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.