Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 4

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Wat zullen wij dan uitspreken? Dat Abrahamvader van vele volken, onze °voorvader, overeenkomstig vlees heeft gevonden? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De koninkrijksverkondiging valt terug op Davidgeliefde, want het is gebaseerd op het met hem gemaakte verbond. Het evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, rechtvaardiging uitdelend, neemt ons mee terug naar Abrahamvader van vele volken, met wie het verbond om alle families van de aarde te zegenen werd gemaakt. De veel grotere genade van verzoening gaat nog veel verder terug, en brengt ons bij Adam (van) rode (aarde) en zijn overtreding.

Omdat deze gift van rechtvaardiging voor het eerst aan Abrahamvader van vele volken werd gegeven en hij daar het grote voorbeeld van is, neemt de apostel zijn zaak langdurig ter hand om het absoluut genadevolle karakter er van te laten zien.


2 Want indien Abrahamvader van vele volken gerechtvaardigd werd vanuit werken, dan heeft hij roem, maar niet naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toe.
3 Want wat zegt het Geschrift? "Abrahamvader van vele volken nu gelooft* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het wordt hem gerekend* tot rechtvaardigheid." 6 En hij gelooft in JAHWEH en Hij rekent het hem tot rechtvaardigheid. (SW)[Gen. 15:6]
4 Nu wordt de werker het loon niet toegerekend overeenkomstig gunst, maar overeenkomstig schuld. 6 Indien nu in genade, dan niet meer vanuit werken, anders wordt de genade niet meer genade. Indien echter vanuit werken, dan is het niet meer genade, anders is het werk niet meer werk. (SW)[Rom. 11:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Het is van belang te herinneren dat, hoewel Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers toekomstige oordeel is gebaseerd op daden, Zijn huidige gaven absoluut verkwist worden op het moment dat wij ze verbinden met enig vermoeden van verdienste of werk. Rechtvaardiging is zo gratis als zonlicht, ja, nog meer gratis dan dat. In het oordeel zal Hij iedereen betalen die recht heeft op beloning. Hij zal bij niemand schuld hebben. Maar wanneer Hij geeft, dan geeft Hij ook en weigert Hij dat er voor Zijn gaven wordt betaald, ook al zou iemand de prijs kunnen voldoen. Rechtvaardiging is er voor hem wie niet werkt, maar voor wie gelooft. Dit onderscheidt het evangeliegoede bericht van alle religie, goddelijk of heidens.


5 Maar aan die niet werkt, maar gelooft Die de oneerbiedige rechtvaardigt, wordt zijn °geloof toegerekend tot rechtvaardigheid,
6 net zoals Davidgeliefde zegt:  "De gelukzaligheid van de mens aan wie °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker rechtvaardigheid toerekent, los van werken:
7 Gelukkig zijn zij van wie de wetteloosheden werden losgelaten, en van wie de zonden werden overdekt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Vergeving is de uitoefening van uitvoerende goedertierenheid en is verbonden met het koninkrijk. De bedekking van zonde is een daad van de priester die verzoening maakte door het bloed van de offers, onder de wet. Maar rechtvaardiging is de wettelijke daad van de Rechter, en overstijgt verre zowel de vergeving als de bedekking. Alleen de schuldige kan vergeving ontvangen. Bedekking bedekt alleen zonde voor de ogen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Rechtvaardiging is een complete vrijspraak van alle schuld, het uitspreken van het oordeel: "Niet schuldig!"


8 Gelukkig is de man aan wie de Heer zonde niet zou toerekenen." 1 Voor de toezichthouder. Een Davidische psalm. In U, JAHWEH, neem ik een toevlucht. Het moet niet zo zijn dat ik beschaamd sta voor de duur van de aion. Verlos mij in Uw rechtvaardigheid. 2 Strek Uw oor naar mij uit! Red mij haastig uit! Wees voor mij tot een rots, een bolwerk, tot een huis van bergvestingen, om mij te redden. (SW)[Psalm 31:1,2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Het feit dat Abrahamvader van vele volken gerechtvaardigd werd terwijl hij nog onbesneden was, opent de deur voor de Onbesnedenheid om gerechtvaardigd te worden. Ook zij kunnen hem claimen als hun vader, want zij hebben de werkelijkheid waarvan de besnijdenis slechts een uiterlijk teken was.


9 Deze °gelukzaligheid dan, is ze voor de Besnijdenis, of ook voor de Voorhuid? Want wij zeggen: Aan °Abrahamvader van vele volken wordt het geloof tot rechtvaardigheid toegerekend*. 6 En hij gelooft in JAHWEH en Hij rekent het hem tot rechtvaardigheid. (SW)[Gen. 15:6] - 6 zoals Abraham °God gelooft en het wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid?(SW)[Gal. 3:6] - 23 En het Geschrift werd vervuld, zeggend: "Abraham nu geloofde °God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid, en hij werd vriend van God genoemd." (SW)[Jak. 2:23]
10 Hoe dan wordt het toegerekend*? In besnijdenis zijnde of in voorhuid? Niet in besnijdenis, maar in voorhuid. [Commentaar]
Commentaar

10

Toen de belofte door God aan Abram werd gegeven was Abram nog niet besneden.
Wim Janse


11 En hij nam het teken van besnijdenis in ontvangst, het zegel van de rechtvaardigheid van het geloof, van het in de voorhuid zijn tot in het hem vader te zijn* van alle gelovigen door voorhuid, tot in het aan hen toegerekend* worden van de rechtvaardigheid, 10 Dit is Mijn verbond met jou, dat jij in acht nemen tussen Mij en tussen jullie en tussen jouw zaad na jou: jullie worden besneden, elke mannelijke. (SW)[Gen. 17:10]
12 en vader van de Besnijdenis. Niet alleen voor hen vanuit de Besnijdenis, maar ook voor hen die de elementaire dingen van het geloof onderhouden in de voetsporen van onze °vader in voorhuid, Abrahamvader van vele volken.
13 Want niet door wet is de belofte aan °Abrahamvader van vele volken, of aan zijn °Zaad, dat hij lotbezitter van de wereld zal zijn*, maar door rechtvaardigheid van geloof. 18 En Abraham zal worden, ja worden, tot een natie, groot en robuust, en alle naties van de aarde worden in hem gezegend. (SW)[Gen. 18:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Zoals verder ontwikkeld in Galaten, werd de wet pas honderden jaren nadat Abrahamvader van vele volken als rechtvaardig werd geteld gegeven. De beloften die hij in verband er mee ontving waren ONvoorwaardelijk, alleen afhankelijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers trouw. Ze werden gegeven zonder enige verwijzing naar de wet en zijn niet afhankelijk van enig houden van de wet voor de vervulling er van. Toen de wet kwam bevestigde deze die beloften niet. Ze werd binnen gebracht om aan te tonen hoe onvermogend hun eigen inspanningen waren toen zij probeerden Abrahamvader van vele volkens goddelijk gegeven rechtvaardigheid te verkrijgen door de wet te houden. De wet was meer een hindernis dan dat ze hielp. In plaats van hen rechtvaardig te maken, trok ze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verontwaardiging naar beneden vanwege hun falen er aan te voldoen.


14 Want indien die vanuit de wet lotbezitters zijn, dan is het geloof leeg gemaakt en is de belofte buiten werking gesteld, 17 Nu zeg ik dit: Het verbond, van tevoren bekrachtigd door °God, de wet, die na vierhonderd en dertig jaren kwam, maakt niet ongeldig, tot het buiten werking stellen van de belofte. 18 Want indien vanuit de wet het lotbezit is, dan niet meer vanuit de belofte. Maar °God heeft aan °Abraham door de belofte gunst bewezen. (SW)[Gal. 3:17,18]
15 want de wet bewerkt boosheid. Waar nu geen wet is, daar is ook geen overtreding. want door werken van de wet zal in het geheel geen vlees gerechtvaardigd worden in Zijn ogen, want door de wet is de herkenning van zonde.[Rom. 3:20]
16 Vanwege dit is het vanuit geloof, opdat het overeenkomstig is met genade, dat de belofte bevestigd wordt voor ál het zaad, niet alleen voor degene vanuit de wet, maar ook voor degene vanuit het geloof van Abrahamvader van vele volken, die vader is van ons allen, 7 Weet dus dat die vanuit geloof zijn, zonen van Abraham zijn. (SW)[Gal. 3:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Geloof heeft niet de minste verdienste. We vinden het niet verdienstelijk een eerlijk man te geloven. Het is geen inspanning. Het is geen werk. Het is het eenvoudigste, gemakkelijkste, meest kostenloze kanaal dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker koos om Zijn rechtvaardigheid aan ons over te dragen. Laten we jubelen in Zijn uitleg dat het uit geloof is opdat het in overeenstemming is met genade. In Efeziërs hebben we verdere waarheid dat zo’n redding – door genade – roept om verdere gunst in de toekomst (Efe. 2:8).


17 zoals het is geschreven: "Tot vader van vele natiën heb Ik jou geplaatst," ten aanschouwen waarvan hij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gelooft*, Die de doden levend maakt en de niet zijnde dingen als zijnde roept, 5 En jouw naam zal niet langer Abram genoemd worden. Jouw naam is Abraham, want Ik maak jou tot vader van een schare van naties. (SW)[Gen. 17:5] - 13 Inderdaad, Mijn hand fundeerde de aarde en Mijn rechterhand mat de hemelen. Ik roep tot ze, zij zullen tezamen staan. (SW)[Jes 48:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Abrahamvader van vele volken geloofde Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toen alle bewijs tegen Hem was. Hij was, naar de mens gesproken, zelf zo goed als dood, en met Saravorstin, zijn vrouw, was het nog erger gesteld, als dat al kon. Hij zag de feiten onder ogen. Hij overwoog zijn eigen toestand en die van zijn vrouw, maar twijfelde er nooit aan de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kon en zou doen wat Hij had gezegd. Hij geloofde in een Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die superieur was aan de dood, en maakte het zo voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker mogelijk hem te rechtvaardigen. Zonder de dood kunnen we zien hoe Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn zonden kon vergeven, of ze bedekken door middel van bloedsprenkelen, maar het is alleen wanneer we voor de dood gestorven zijn, en levend zijn in opstanding, dat we ons kunnen realiseren dat Abrahamvader van vele volken is gerechtvaardigd.


18 die, naast hoop op hoop, gelooft* in het hem vader van vele natiën worden, overeenkomstig het uitgesproken zijnde: "Zó zal jouw °zaad zijn." 5 En Hij doet hem naar buiten gaan en Hij zegt: "Kijk alstublieft naar de hemelen en nummer de sterren, indien je hen kunt nummeren!" En Hij zegt tot hem: "Zo is jouw zaad!" (SW)[Gen. 15:5]
19 En niet zwak zijnde* in het geloof, beschouwt* hij zijn °lichaam reeds verstorven zijnde (hij was ongeveer honderd jaar) en de doding van de moederschoot van Saravorstin. 17 En Abraham valt op zijn gezicht en hij lacht. En hij zegt in zijn hart: "Zal aan een zoon van honderd jaren nog geboren worden? En als Sara negentig jaren oud is, baart zij nog?" (SW)[Gen. 17:17]
20 Maar aan de belofte van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd niet getwijfeld* in het ongeloof, maar hij werd bij machte gemaakt in het geloof, heerlijkheid aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gevend,
21 ook ten volle verzekerd zijnde dat wat Hij heeft beloofd, Hij ook machtig is te doen*.
22 Daarom ook wordt het hem tot rechtvaardigheid toegerekend*. 6 En hij gelooft in JAHWEH en Hij rekent het hem tot rechtvaardigheid. (SW)[Gen. 15:6]
23 Nu werd dit niet vanwege hem alleen geschreven*, dat het aan hem wordt toegerekend*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Zo zijn ook wij gerechtvaardigd door het eenvoudige proces van het Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geloven. Wij geloven niet met betrekking tot ons zaad, zoals Abrahamvader van vele volken deed, maar met betrekking tot zijn Zaad, onze Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, Die echt stierf voor onze zonden en opgewekt werd omdat de zonde die Hij droeg helemaal weg was, en zo werden we vrijgesproken.


24 maar ook vanwege ons, aan wie het op punt staat toegerekend te worden, aan die geloven in Die JezusJAH redt, onze °Heer, wekt* vanuit doden, 4 Want zoveel als tevoren werd geschreven, werd tot onze °onderwijzing geschreven, opdat door het verduren en de bemoediging van de Geschriften, wij de hoop zullen hebben. (SW)[Rom. 15:4] - 21 die door Hem in God geloven, Die Hem wekte vanuit doden en heerlijkheid aan Hem gaf, zodat het geloof en de hoop in God zijn.(SW)[1Petr. 1:21]
25 Die werd overgeleverd vanwege onze °misstappen en werd gewekt vanwege onze °rechtvaardiging. 4 Zeker, onze ziekten draagt Hij en met onze pijnen wordt Hij belast, en wij, wij rekenen Hem als aangeraakt zijnde, neergeslagen van Elohim en vernederd zijnde. 5 En Hij wordt verwond vanwege onze overtredingen, verpletterd wordend vanwege onze verdorvenheden. De disciplinering voor ons welzijn is op Hem en door Zijn striem komt er voor ons genezing. (SW)[Jes. 53:4,5] - 17 En indien Christus niet is gewekt, is jullie °geloof zinloos en zijn jullie nog in jullie °zonden. (SW)[1Kor. 15:17]


Terug naar de index.
Naar Romeinen 5.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.