Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 8

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Er is dus nu geen enkele veroordeling voor die in ChristusGezalfde JezusJAH redt zijn; zij wandelen niet overeenkomstig vlees, maar overeenkomstig geest. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Veroordeling is in het geheel niet van toepassing voor hen die in ChristusGezalfde JezusJAH redt zijn. Dit is oneindig veel meer dan de verzoening of bedekking voor zonde die geleverd wordt door de offers onder de wet. Het is ver voorbij vergeving of pardon, dat verpakt zit in de verkondiging van het koninkrijk. De verzoening moest jaar na jaar vernieuwd worden, het pardon kon ingetrokken worden, maar de rechtvaardiging die wij hebben in ChristusGezalfde JezusJAH redt is niets minder dan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers rechtvaardigheid, die absoluut onschendbaar is. Ze werd niet zeker gesteld door een of andere daad van ons en kan niet bedorven worden door iets wat ze kunnen doen. Zonde vergroot alleen de genadevolheid er van, maar kan die niet besmeuren of aantasten.


2 Want de wet van de geest van het leven in ChristusGezalfde JezusJAH redt maakt* jou vrij vanaf de wet van de zonde en van de dood. 23 maar ik zie een andere wet in mijn °leden, strijdend met de wet van mijn denken, en mij in gevangenschap leidend van de wet van de zonde, die in mijn °leden is. 24 Ik ellendig mens! Wat zal mij redden uit dit °lichaam van de dood? Genade![Rom. 7:23,24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De wet van leven van de geest, in ChristusGezalfde JezusJAH redt, is het tegengestelde van de wet van de Sinaïnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt. Die zei: "Gehoorzaam en leef; wees ongehoorzaam en sterf." De wet van de geest deelt leven uit voor de aionen , als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genadevolle gift, buiten gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid om.


3 Want het onmogelijke van de wet, in dat ze zwak was door het vlees, veroordeelt* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Zijn °Zoon zendend in gelijkenis van vlees van zonde en aangaande de zonde, de zonde in het vlees, 39 en vanaf alle dingen waarvan jullie in de wet van Mozes niet gerechtvaardigd konden worden, wordt in Deze ieder die °gelooft gerechtvaardigd (SW)[Hand. 13:39] - 14 En het Woord werd vlees en woont in een tent onder ons. En wij slaan Zijn °heerlijkheid gade, een heerlijkheid als van een enigverwekte bij de Vader, vol van genade en van waarheid. (SW)[Joh. 1:14]
4 opdat de rechtvaardigheidsdaad van de wet vervuld zal worden in ons die niet overeenkomstig vlees wandelen, maar overeenkomstig geest. 16 En ik zeg: Wandelm in geest. En jullie zouden niet aan de begeerten van het vlees voldoen ... 25 Indien wij zullen leven in geest, zullen wij ook in geest de elementaire dingen onderhouden. (SW)[Gal. 5:16,25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Wij vervullen de wet niet naar de letter. Genade brengt ons er toe te handelen ver voorbij de geest er van. De rechtvaardige vereisten, liefde voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en mens, worden alleen vervuld door hen die wandelen in geest.


5 Want die overeenkomstig vlees zijn, zijn de dingen van het vlees gezind; maar die overeenkomstig geest zijn, de dingen van de geest. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Het vlees is niet in staat zich te onderschikken aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wet. Het is nutteloos ze te trainen om Hem een genoegen te doen. Wij zijn niet gerechtvaardigd in het vlees. Het is alleen in geest dat wij onszelf als voorbij alle veroordeling kunnen rekenen. Het vlees jaagt naar de dingen van het vlees en leidt tot de dood. Maar de geest is bezig met geestelijke dingen en zorgt voor leven en vrede.


6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede, Wat hadden jullie toen als vrucht, waarover jullie je nu schamen? Het einde daarvan is immers de °dood![Rom. 6:21]
7 omdat namelijk de gezindheid van het vlees vijandschap tot Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is, want aan de wet van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt het niet onderschikt, want het kan dat ook niet. 4 Echtbrekers en echtbreeksters! Hebben jullie niet waargenomen dat de vriendschap van deze °wereld vijandschap met °God is? In het geval dan dat iemand van plan zal zijn vriend van de wereld te zijn, deze wordt tot vijand van °God aangesteld. (SW)[Jak. 4:4] - 34 Voortbrengsels van gifslangen, hoe kunnen jullie goede dingen spreken, boosaardig zijnde, want vanuit de overvloed van het hart spreekt de mond. (SW)[Matt. 12:34]
8 En zij die in het vlees zijn kunnen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet behagen.
9 Maar jullie zijn niet in vlees, maar in geest, wanneer namelijk geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in jullie huist. Maar indien iemand niet geest van ChristusGezalfde heeft, dan is deze niet van Hem. 16 Hebben jullie niet waargenomen dat jullie een tempel van God zijn en de geest van °God in jullie huist?(SW)[1 Kor. 3:16] - 3 Daarom maak ik aan jullie bekend dat niemand in geest van God sprekend zegt: "Banvloek is Jezus," en niemand kan zeggen: "Heer is Jezus," anders dan in heilige geest. (SW)[1 Kor. 12:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Allen die Hem geloven hebben Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geest inwonend. ChristusGezalfde, door Zijn geest, is in ons. Als gevolg daarvan is onze geest leven, maar ons lichaam, dat absoluut niet reageert op de aanwezigheid er van, is dood. Zo, terwijl we maar één lichaam hebben, is dit het huis van drie geesten: Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geest, ChristusGezalfde’ geest en onze geest. Als gevolg is de geestelijke kracht die ons ter beschikking staat, veel groter dan die van het vlees. Onze eigen geest is de zetel van ons nieuwe leven, vanwege de rechtvaardigheid . ChristusGezalfde’ geest geeft ons eenheid met Hem. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geest geeft ons macht over onze dode lichamen, net als in het geval van ChristusGezalfde. Hij wekte Zijn lichaam op uit de doden. Hij is in staat deze ter dood gedoemde lichamen levend te maken, zodat zij reageren op de dictaten van de geest.


10 Maar indien ChristusGezalfde in jullie is, dan is het lichaam inderdaad dood vanwege zonde, maar de geest is leven vanwege rechtvaardigheid. 20 Met Christus ben ik meegekruisigd. Ik leef. Maar niet ik, maar Christus leeft in mij; en dat ik nu leef in het vlees, leef ik in geloof, in het geloof van de Zoon van °God, Die mij liefheeft en Zichzelf ten behoeve van mij overlevert. (SW)[Gal. 2:20]
11 Indien echter de geest van Die °JezusJAH redt vanuit doden wekt* in jullie huist, zal Die ChristusGezalfde JezusJAH redt vanuit doden wekt* ook jullie sterfelijke °lichamen levend maken door Zijn in jullie inwonende °geest. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Sterfelijke lichamen zijn dat omdat ze stervend zijn, in lichamelijke zin. Hun levendmaking kan niet verwijzen naar de toekomstige opstanding, maar naar de huidige kracht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geest om een totaal niet reagerend, vijandig instrument als onze lichamen, te gebruiken en de leden er van te dwingen de wil van onze geest te doen.


12 Dus, broeders, dan zijn wij schuldenaars, niet aan het vlees om overeenkomstig vlees te leven, 16 Hebben jullie niet waargenomen dat aan wie jullie je in gehoorzaamheid presenteert als slaven, jullie zijn slaven zijn, aan wie jullie gehoorzamen, hetzij van de zonde tot de dood, hetzij van gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 17 Maar °God zij dank, dat jullie slaven van de zonde wáren, maar dat jullie van harte gehoorzamen aan het type onderwijs dat jullie werd overgeleverd. 18 Nu, vrij gemaakt van de zonde, zijn jullie slaven geworden van de gerechtigheid[Rom. 6:16-18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

We zijn het vlees niets schuldig en het belooft ons niet anders dan de dood. Maar we zijn het aan de geest schuldig om de praktijken van het lichaam ter dood te brengen en zo het leven te genieten dat de geest het onze maakt in ChristusGezalfde JezusJAH redt.


13 want indien jullie overeenkomstig vlees leven, staan jullie op het punt te sterven, maar indien jullie in geest de praktijken van het lichaam ter dood brengen, zullen jullie leven.
14 Want zovelen als in geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geleid worden, dezen zijn zonen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Een zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn houdt meer in dan bij Hem te horen. Zoals de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Hem bekend maakt, zo zijn wij alleen zonen voor zoverre wij Zijn karakter tonen in onze woorden en wandel.


15 Want jullie namen niet geest van slavernij in ontvangst, weer tot in vrees, maar jullie namen geest van zoonschap in ontvangst, in welke wij schreeuwen: ABBA, °Vader! 7 Want °God geeft aan ons niet een geest van beduchtheid, maar van macht en van liefde en van verstand. (SW)[2 Tim. 1:7] - 36 En Hij zei: "Abba, °Vader, alle dingen zijn voor U mogelijk. Breng deze beker van Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat U wil." (SW)[Marc. 14:36] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De wet leidde naar slavernij, niet naar zoonschap. Vrees is niet voor ons. Rechtvaardiging en verzoening brengen ons zonder angst in de aanwezigheid van de Vader. Net zoal het kleine Hebreeuwse kind "Abba" zou babbelen in de bekende Aramhoogeïsche huistaal, of zoals onze kinderen in vertrouwen "Papa" zeggen, zo staan wij zonder dwang in de verheven aanwezigheid van de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerdelijke Majesteit.


16 De geest zelf getuigt samen met onze °geest dat wij kinderen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn. 12 Maar zovelen als Hem in ontvangst namen, aan hen geeft Hij autoriteit kinderen van God te worden, aan die in Zijn °naam geloven(SW)[Joh. 1:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geest zegt dat wij Zijn kinderen zijn. Onze geest claimt Hem als onze Vader. Indien dit het geval is, dan is, net zoals onze eigen kinderen genoten hebben van al wat van ons is, alles wat van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is voor ons. Ja, zelfs de grote heerlijkheden die voor ChristusGezalfde klaar liggen zijn van ons indien ook wij het pad betreden dat Hem naar hen leidde.

De schepping is betrokken geraakt in de tredmolen van verderf door de zonde van de mens. Wij zijn aan de lichamelijke kant met de schepping verbonden. Wanneer onze lichamen verlost zullen worden van hun huidige slavernij en dood, bij het afdalen van onze Heer uit de hemel, dan zal Hij hen omvormen om overeen te komen met Zijn heerlijke lichaam (Filip. 3:21). Later, wanneer wij onthuld zullen worden, zal de schepping vrij gemaakt worden van de slavernij die ze nu boeit. Wat zou het ons moeten troosten te weten dat de geduldige, lijdende schepselen, die niets kunnen doen aan hun vernedering, toch een echte losmaking zullen vinden van de pijn en het verdriet waaruit ze nu niet kunnen ontsnappen! Het lichamelijke aspect wacht tot de terugkeer van de Heer.


17 Indien echter kinderen, dan ook lotbezitters1); inderdaad, lotbezitters van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en mede-lotbezitters van ChristusGezalfde. Wanneer wij namelijk samen lijden, dan is dat opdat wij ook samen verheerlijkt zouden worden. 7 zodat jij niet meer slaaf bent, maar zoon. Indien echter zoon, dan ook lotbezitter van God door Christus!(SW)[Gal. 4:7] - 7 Die overwint zal deze dingen als lotbezit ontvangen en Ik zal voor hem God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. (SW)[Openb. 21:7]
18 Want ik reken er op dat de lijdenssmarten van de huidige periode niet waardig zijn naar de heerlijkheid die op het punt staat in ons onthuld* te worden,
19 want het voorgevoel van de schepping wacht de onthulling van de zonen van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker af. 17 Want de kortstondige lichtheid van onze °verdrukking bewerkt voor ons, overeenkomstig overtreffendheid tot in overtreffendheid, een aionische zwaarte van heerlijkheid, (SW)[2 Kor. 4:17] - 4 Wanneer ook maar °Christus, ons °leven, openbaar gemaakt zal worden, dán zullen ook jullie, samen met Hem, openbaar gemaakt worden, in heerlijkheid. (SW)[Kol. 3:4]
20 Want de schepping werd aan °zinloosheid onderschikt*, niet vrijwillig, maar vanwege Die onderschikt*, in de hoop 17 En tot Adam zei Hij: "Omdat jij luisterde naar de stem van jouw vrouw en jij at vanaf de boom waarvan Ik jou instructie gaf, zeggende dat jij niet van hem zal eten, zal de grond vervloekt zijn vanwege jou. Na moeizame arbeid eet jij van haar, alle dagen van jouw leven (SW)[Gen. 3:17]
21 dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden vanaf de slavernij van de vergankelijkheid, tot in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn °toezeggingen, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke rechtvaardigheid woont.(SW)[2 Petr. 3:13] - 2 Geliefden, nu wij kinderen van God zijn en nog niet openbaar gemaakt werd wat we zijn zullen, hebben wij waargenomen dat in het geval Hij openbaar gemaakt zal worden, wij op Hem gelijkend zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (SW)[1 Joh. 3:2]
22 Want wij hebben waargenomen dat de hele schepping, tot nu toe, samen zucht en samen barensweeën heeft.
23 En niet alleen dat, maar ook wijzelf, de eerste vrucht van de oogst van de geest hebbend, ook wijzelf zuchten in onszelf, zoonschap afwachtend, de verlossing van ons °lichaam. 2 Want ook in dit zuchten wij: wij verlangen er naar met onze °behuizing vanuit de hemel overheen gekleed te worden, 3 wanneer ook wij namelijk, aangetrokken wordend, niet naakt gevonden zullen worden. 4 Want ook wij, die in de tentbehuizing zijn, zuchten, bezwaard wordend, op welke wij niet uitgekleed willen worden, maar overheen gekleed te worden, opdat het sterfelijke door het leven opgeslokt zal worden. (SW)[2 Kor. 5:2-4]
24 Want in de hoop werden wij gered. Maar hoop die bekeken wordt is geen hoop, want wie bekijkt ook wat hij hoopt? [Commentaar]
Commentaar

24

Wat we zien is er al, maar wat we hopen is er nog niet.


25 Maar indien wij hopen wat wij niet bekijken, wachten wij af door het verduren. 7 Want wij wandelen door geloof, niet door waarneming.(SW)[2 Kor. 5:7]
26 En op dezelfde wijze komt ook de geest onze °zwakheid te hulp, want wat zouden wij bidden naar hetgeen bindend is, dat hebben wij niet waargenomen, maar de geest zelf pleit ten behoeve van ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Hier is de ware "vorm" voor aanvaardbaar gebed in deze bedeling. Het is niet de nijvere volharding, zoals bij de opdringerige weduwe. Het is erkende zwakte en onwetendheid die zichzelf op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werpt, aangedrongen door Zijn geest, alleen de noodzaak en de Ene kennend Die er op Zijn manier aan kan voldoen.


27 Maar Die de harten doorzoekt heeft waargenomen wat de gezindheid van de geest is: dat hij2) overeenkomstig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker pleit ten behoeve van de heiligen. 1 Voor de toezichthouder. Een Davidische psalm. JAHWEH, U onderzocht mij en U weet; 2 U, U weet mijn zitten en mijn opstaan; U begrijpt mijn gedachte van verre. (SW)[Psalm 139:1,2]
28 Wij nu hebben waargenomen dat voor hen die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker liefhebben, God alle dingen mee-werkt tot in het goede voor degenen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepenen zijn, 11 in Hem, in Wie ook wij door het lot te werpen werden toebedeeld, tevoren bestemd wordend overeenkomstig het voornemen van Die het al inwerkt overeenkomstig de raad van Zijn °wil, (SW)[Efe. 1:11] - 11 overeenkomstig het voornemen van de aionen dat Hij maakt in °Christus Jezus, onze °Heer, (SW)[Efe. 3:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Hoewel we niet weten waarvoor te bidden, is dit in het geheel niet nodig, want we weten dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker alles doet medewerken voor ons ten goede. Hoe zaken ook mogen schijnen, ze kunnen geen kwaad bewerken voor ons die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker liefhebben, want Hij heeft eerst van ons gehouden, en heeft ons opgenomen in Zijn enorme doelstelling, waarvan wij een onlosmakelijk deel vormen.


29 omdat wie Hij tevoren kende, Hij ook tevoren bestemt* gelijkvormigen te zijn van de afbeelding van Zijn °Zoon, tot het Eerstgeborene te zijn* onder vele broeders. 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, van de ekklesia. Hij is het begin, Eerstgeborene vanuit de doden, opdat Hij in álles eerste zal worden (SW)[Kol. 1:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Onze bestemming werd door vastgelegd vanaf het begin, lang voordat we er deel van konden zijn. Het is hoger dan de hoogste dromen, want het is niets minder dan de eenwording aan het beeld van Zijn Zoon. En, nog beter, onze verhoging is het middel om Hem op de hoogste plaats te kunnen zetten. Hij kan, zonder broers, niet de Eerstgeborene zijn. Zo zijn we nodig voor Zijn heerlijkheid!


30 En wie Hij tevoren bestemt*, dezen roept* Hij ook, en wie Hij roept*, dezen rechtvaardigt* Hij ook, en wie Hij rechtvaardigt*, dezen verheerlijkt* Hij ook! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

GODS SOEVEREINITEIT - INDIVIDUEEL

Hier hebben we de gouden ketting van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers soevereiniteit, gesmeed voor onze zegen. De vier schakels kunnen niet verbroken worden. Hij heeft ons bestemd en ons geroepen en ons gerechtvaardigd. De drie schakels zijn gesmeed. De volgende is heerlijkheid!


31 Wat dan zullen wij naar deze dingen uitspreken? Indien °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ten behoeve van ons is, wie zal tegen ons zijn? 6 JAHWEH is voor mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? (SW)[Psalm 118:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Niets kan vergeleken worden met de sublieme bewustwording van een plaats in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers hart. Als Hij voor ons is, zouden zelfs die tegen ons zijn ons wel uitwerken. Niemand kan tegen ons zijn.


32 Die zeker de eigen Zoon niet spaart*, maar ten behoeve van ons allen overlevert*, hoe zal Hij ook niet, samen met °Hem, ons alle dingen genadig geven? 16 Want °God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn °Zoon, de enigverwekte, geeft, opdat elke in Hem gelovende toch niet verloren zal gaan, maar dat hij aionisch leven zal hebben. (SW)[Joh. 3:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft Zijn beste gift gegeven toen Hij Zijn Zoon niet spaarde. Niets anders kan met Hem vergeleken worden. Hij zal geen enkel goed ding weghouden van hen die Zijn Geliefde hebben ontvangen.


33 Wie zal tegen uitgekozenen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aanklagen? Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de Rechtvaardiger? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

We kunnen het universum uitdagen één enkel ding te vinden dat tegen ons is! Wat we ook in onszelf mogen zijn, in ChristusGezalfde heeft Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons gerechtvaardigd. En niet alleen dat, maar alle oordeel is toegewezen aan de Zoon, dezelfde ChristusGezalfde Die stierf voor ons en leeft om voor ons te pleiten aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers rechterhand! Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Rechter van allen. De Enige Die kan vrijspreken, is onze verdediger geworden! ChristusGezalfde, De Enige Die recht heeft om te veroordelen, is onze Redder!


34 Wie is de Veroordeler? ChristusGezalfde JezusJAH redt, de Stervende, veeleer echter gewekt wordend, Die ook is aan de rechterhand van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die ook ten behoeve van ons pleit? 8 Nabij is Mijn Rechtvaardigmaker. Wie zal met Mij een rechtszaak voeren? Wij zullen samen staan. Wie is de bezitter van Mijn oordeel? Laat hem dicht bij Mij komen! 9 Aanschouw!, Mijn Heer JAHWEH zal Mij helpen. Wie zal Mij veroordelen? Aanschouw!, allen van hen zijn als een mantel, zij zullen verslijten. De mot zal hen verslinden. (SW)[Jes. 50:8,9] - 1 Een Davidische psalm. Een met nadruk zeggen van JAHWEH tot mijn Heer: "Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Jouw vijanden tot Jouw voetstoel voor Jouw voeten zal stellen. (SW)[Psalm 110:1] - 1 Mijn kindertjes, deze dingen schrijf ik aan jullie opdat jullie niet zullen zondigen. En in het geval dat iemand zal zondigen, hebben wij een Erbij Geroepene bij de Vader: Jezus Christus, de Rechtvaardige. (SW)[1 Joh. 2:1]
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van °GodPlaatser of Onderschikker die is in ChristusGezalfde JezusJAH redt ? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard?
36 Zoals het is geschreven: "Wegens U worden wij de hele dag ter dood gebracht; wij worden gerekend* als schapen van slachting." 23 Word wakker! Waarom slaapt U, mijn Heer? Ontwaak, het moet niet zo zijn dat U in bestendigheid van U af werpt! (SW)[Psalm 44:23]
37 Maar in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars, door Die ons liefheeft*. 33 Deze dingen heb Ik tot jullie gesproken, opdat jullie in Mij vrede zullen hebben. In de wereld hebben jullie verdrukking, maar houd moed, Ik heb de wereld overwonnen!" (SW)[Joh. 16:33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde laat ons nooit los. De beproevingen en tegenspoed die we verduren zijn geen tekenen van zijn ongenoegen. Ze worden alle getemperd door Zijn liefhebbende hart. Een bewustzijn van Zijn liefde die over ons zweeft, te midden van onze benauwdheden, is de meest gezegende van alle balsems en zal ons niet alleen in staat stellen ze te verdragen, maar van ze te genieten.


38 Want ik ben overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch overheden, noch tegenwoordig zijnde dingen, noch de op het punt staande dingen, noch machten, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Hier zijn alle grote machten van het universum opgesteld, en geen van hen, nee, zelfs niet allen samen, kunnen komen tussen ons en de onoverwinnelijke liefde van onze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zoals getoond in ChristusGezalfde JezusJAH redt. De dood zal verzwolgen worden door leven. Het leven kan ons ver van Hem wegleiden, maar nooit buiten het bereik van Zijn liefde. Het heden doet ons versteld staan, de toekomst kan ons vullen met angst, maar dat kan alleen wanneer we ons bewustzijn van Zijn liefde verliezen. Krachten, hemels of aards, zijn onderworpen aan Zijn heerschappij. Niets boven of beneden, helemaal niets, heeft de macht om de band te breken die de nederigste en minst waardige heilige bindt aan de kloppende borst van onze grote en heerlijke Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Dit is meer dan redding van zonde! Dit is verzoening!


39 noch verhevenheid, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden* van de liefde van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de liefde in ChristusGezalfde Jezus JAH redt , onze °Heer.


1) Veel vertalingen hebben hier "erfgenaam", maar dat is onjuist. Hiertoe zou er iemand, met name God, moeten sterven. Dat is ondenkbaar. Voor een juist verstaan moet men eens bestuderen hoe het land Kanaän werd verdeeld -ook later- toen Israël daar in ging wonen.

2) "Hij" is eigenlijk geen goede vertaling. In het Grieks is "geest" een onzijdig woord, dus zouden we eigenlijk met "het" moeten vertalen.

Terug naar de index.
Naar Romeinen 9
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.